ABAST Cost Allocation Framework

ABAST Cost Allocation Framework és una solució tecnològica focalitzada en l'àmbit de Finances que permet donar resposta a les necessitats d'imputació i repartiment de costos diferits de forma flexible i senzilla. Amb capacitats de reporting mode auto-servei, cobreix els requisits de consum i formatació d'informació amb independència d'IT.

Objectius dels projectes amb ABAST Cost Allocation Framework

Objectius per a la Direcció Financera::

 • Seguiment i ràpida detecció d’imputacions incorrectes.
 • Tancament de mes (ajustaments comercials diferits).
 • Compte de resultats completa al mínim de detall (imputació de costos indirectes).
 • Simulació d’escenaris (What If).
 • Capacitat de segmentació per conceptes no existents en SAP.
 • Capacitat de reporting analític autosuficient per part dels key user de cada àrea.

Objectius per a la Direcció IT:

 • Descàrrega de processos costosos en SAP R3 que penalitzen el rendiment del sistema.
 • Disminució de les peticions de creació i modificació de llistats i informes de P & L.
 • Millora en la capacitat de gestió de les dades de FI tant a nivell de recovery i còpies de seguretat, com storage de dades històriques.

Orientado a Metodología VBM

La gerència basada en valor (GBV) o value based management (VBM), es pot definir com un procés integral dissenyat per a millorar les decisions estratègiques i operacionals fetes al llarg de l’organització, a través de l’èmfasi en els inductors de valor corporatius.

Quatre processos principals regeixen l’adopció de l’VBM: primer, desenvolupar estratègies per maximitzar el valor; segon, traduir l’estratègia en fites a curt i llarg termini que s’enfoquin en els principals inductors de valor; tercer, desenvolupar plans d’acció i pressupostos enfocats al compliment de les fites a curt i mitjà termini; i quart, introduir sistemes de mesurament de resultats i esquemes de compensació per tal de supervisar i incentivar als empleats perquè compleixin les metes establertes. Aquests quatre processos han d’estar connectats en diversos nivells: corporatiu, d’unitats de negoci i funcionals. És evident que les estratègies i els resultats operatius han de ser consistents a tot el llarg i ample de les organitzacions perquè l’objectiu de crear valor es compleixi.

La nostra solució: ABAST Cost Allocation Framework

Proposta funcional

Creació d’un repositori centralitzat d’informació:

 • Alimentat des de SAP R3 com a base i complementat amb qualsevol font de dades no SAP (proveïdors logístics, sistemes de consolidació, dades de mercat…).
 • Gestiona grans volums de dades de forma molt eficient, permetent reclassificacions de milions de registres històrics.
 • Amb capacitat per a la gestió de múltiples escenaris de budgeting i forecasting.

Implementació d’un sistema de Cost Allocations:

En aquesta fase s’han d’identificar i classificar els costos indirectes a imputar, definir els criteris de repartiment, crear interfícies d’usuari per imputar els costos així com a motors de repartiment en funció dels drivers desitjats.

img_abast_cost_allocation_framework_01

Imputació de costos directament en format Excel: Es farà servir un fitxer en base Excel per a la imputació dels costos indirectes segons els criteris de repartiment establerts, creat manualment pel personal de finances.

 • Flexibilitat en la definició dels criteris de repartiment.
 • Total independència d’IT en els cicles i mètodes de repartiment.

Explotació mitjançant una plataforma Business Intelligence

 • Implementació d’una plataforma BI que cobreixi tots els àmbits en la gestió del rendiment financer.
 • Estàndard corporatiu que permeti un posterior desplegament de la informació a totes les àrees de la companyia.
 • Ràpida d’utilitzar, flexible en el desenvolupament i senzilla en el manteniment.

La plataforma: SAP Business Objects Data Services

Serveis de dades: Qualitat i integració de dades

 • Una única interfície d’usuari per a desenvolupament
 • Un únic motor d’execució per processar tant les funcionalitats d’integració de dades (DI) com les de qualitat de dades (DQ)
 • Un únic repositori per metadades
 • Un únic entorn per administració, seguretat, connectivitat de dades i web services