Funderia Condals. Filosofia Cognos: Qualitat i innovació

Cas d'èxit

La informatització de tota la gestió permet, amb extrema fluïdesa, disposar de la informació actualitzada de totes les activitats en qualsevol moment i difondre-la a tot el món. Per Funderia Condals, la seva inquietud sempre ha estat adaptar-se als avenços tecnològics que es produeixen constantment. Per això, la innovació és un dels seus principals reptes.

En aquest cas, ABAST ofereix la solució Cognos basada en la creació de grups estables de millora a partir de diagrames de responsabilitats de procés, en els que l’objectiu de la Direcció de l’empresa és la implantació, el manteniment i seguiment d’un sistema de gestió integrat, amb la finalitat d’obtenir productes amb un elevat estàndard de qualitat, que asseguri la màxima satisfacció del client, una bona prevenció de riscos laborals i segueixi millorant amb innovació i creativitat.

El problema

Calia disposar d’un sistema per al mesurament i seguiment dels objectius marcats en cada un dels procesos. Com va ajudar Cognos a solucionar-ho? Aportant una solució completa per a l’obtenció, monitorització i anàlisi de la informació.

Necessitats

Malgrat disposar d’una maduresa pel que fa a la cultura del mesurament i la gestió associada a indicadors, a nivell pràctic no era factible desplegar aquest potencial a causa de la inexistència d’un sistema que permetés gestionar i distribuir de forma eficaç el valor de la informació.

Els processos d’obtenció d’aquests indicadors eren molt manuals i amb una dependència excessiva dels alts comandaments. No tots els indicadors disposaven d’un objectiu associat, el que dificultava el seguiment, anàlisi i distribució entre el personal.

Després de valorar diferents opcions, la filosofia de Cognos era la que més s’aproximava a la desitjada, ja que no només es pretenia desplegar les mètriques existents sinó que es buscava un acostament a la filosofia Balanced Scorecad de Kaplan i Norton.

funderia_condals_3

Estratègia desplegada

L’estratègia de la companyia basada en la qualitat com a eix de diferenciació sobre la competència, va fer que fos el mateix director de qualitat qui liderés el projecte.

Mitjançant una consultoria d’ABAST es va iniciar un projecte d’anàlisi dels processos existents, consistent en la definició i ampliació dels indicadors que havien de mesurar el rendiment de cada un d’aquests processos.

Sobre la base del resultat d’aquesta anàlisi es va optar per la creació d’un ODS que permetés la consulta ad hoc de la informació operativa basada en les anàlisis de composició de la matèria primera i centrat en la detecció prematura dels defectes.

En paral·lel es va implantar un datawarehouse que va aportar consistència i permetia alimentar la construcció d’un sistema de scorecarding sobre Metric Studio que incloïa els indicadors definits, els agrupava al voltant dels diagrames de procés i organitzava en les perspectives habituals de client, formació, finances i processos interns, a les quals s’afegia la perspectiva mediambiental molt acurada en la companyia.

Beneficis

  • Es va aconseguir una alineació dels indicadors amb els seus objectius, millorant la seva visibilitat a tots els empleats, creant els camins analítics necessaris per donar resposta a les tendències negatives en els processos.
  • Amb automatització en l’obtenció de més del 80% dels indicadors, es va descarregar als propietaris dels processos del treball de recol·lecció manual de la informació, permetent focalitzar l’anàlisi de la ‘No qualitat’ seguint l’estratègia de la companyia.
funderia_condals_2

Funderia Condals

Funderia Condals va ser fundada l’any 1976 i va iniciar les seves activitats l’any 1978. Es va situar en un edifici de 5.750 m2, construït en un terreny de 30.000 m2 amb possibilitats d’ampliació. Des de la seva fundació Funderia Condals ha estat concebuda, equipada i actualitzada per a la producció de mitjanes i grans sèries en fusió gris i nodular.

L’any 1982 es va editar el primer manual de qualitat concebut a partir de la percepció de les necessitats dels clients i del funcionament sistemàtic de Funderia Condals. Es tractava d’implantar un sistema de detecció d’errors i la seva qualificació va permetre un estalvi econòmic afavorint les bases per a una profunda renovació tecnològica.

L’any 1987 es va substituir el concepte de detecció pel de prevenció d’errors, basat en l’alta qualitat de servei, zero defectes i 100% de lliurament a temps.

logo_funderia_condals_q