Oficina de Seguretat

Tota organització té una sèrie de requeriments de seguretat determinats per les obligacions que ha de complir (lleis, normes sectorials, contractes ...) i pels riscos que ha d'identificar i abordar. L'oficina de seguretat té com a objectiu principal gestionar l'adequació, implantació, monitorització i millora d'aquests controls de seguretat, així com de les obligacions i riscos associats.
ABAST li ofereix la possibilitat d'externalitzar una part o la totalitat dels serveis que ha d'oferir una oficina de seguretat.

La manera adequada d’enfocar la seguretat consisteix a identificar primer els requisits i després establir els controls necessaris. Els requisits de seguretat de qualsevol organització vénen determinats per les obligacions que ha de complir i els riscos que ha de gestionar. El compliment d’aquests requeriments s’aconsegueix a través de la definició i implementació de controls de seguretat tècnics, organitzatius i procedimentals (polítiques, normes, procediments…) i l’establiment d’una oficina de seguretat que articuli i gestioni els diferents rols, responsabilitats, projectes i tasques a realitzar.

Beneficis de l’Oficina de Seguretat

1.  Reducció de riscos. Minimitzar o eliminar els riscos per al negoci resultants de la materialització de les amenaces existents sobre la seguretat de la informació.

2.  Estalvi de costos. Racionalització dels recursos en base a l’eliminació d’inversions innecessàries o ineficients degudes a la infra o sobreestimació dels riscos.

3.  Compliment amb la legislació vigent, normes sectorials, contractes.

4.  Millora de la competitivitat en el mercat. Millora de la confiança en el negoci entre clients, proveïdors i socis amb els que intercanvia i/o comparteix informació.

5. Gestió integral i centralitzada de la seguretat.

Per què ABAST?

Perquè proposem una aproximació pràctica en funció de les necessitats i capacitats de cada empresa. Mentre que la seguretat de la informació s’ha convertit en un requeriment per a tot negoci, gran o petit, les petites empreses operen diferent que les grans.

Per exemple, les pimes no utilitzen els mecanismes formals de control existents a la gran empresa, com ara polítiques corporatives, comitès de seguiment o gestors de seguretat amb dedicació plena.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre l’oficina de seguretat per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia