Virtualització amb VMware

Virtualització de servidors, escriptoris i aplicacions

Com a VMware Partner Enterprise Solution Provider, ABAST proporciona als seus clients les solucions i serveis necessaris per obtenir tot el valor de la virtualització com a model de computació més ràpid i amb menys risc. Oferim tant serveis d'assessoria / consultoria com d'instal·lació i configuració de les solucions per a les seves necessitats de virtualització de servidors, escriptoris o aplicacions.

Projectes de virtualització de Data Center

 • Consolidació de servidors: Proporciona major control i flexibilitat del Data Center i reducció de costos en millorar l’aprofitament dels recursos dels servidors físics. Gestió de la infraestructura virtual des d’un únic punt i automatització de la infraestructura virtual per optimitzar el rendiment. Productes: VMware vSphere, vCenter.
 • Gestió de la virtualització: Elimina la complexitat de gestió augmentant l’eficàcia operativa, l’agilitat en la prestació de serveis i minimitzant els riscos empresarials. Pot incloure l’automatització sense contacte, garantia de servei basada en polítiques i la gestió i interoperabilitat de serveis cloud. Productes: VMware vSphere, vCenter, VMware Cloud director.
 • Continuïtat del negoci: Solucions que permeten eliminar interrupcions del servei (programades o imprevistes), garantir la protecció de les dades, proporcionar alta disponibilitat i recuperació davant desastres. Productes: VMware vSphere, vCenter Site Recovery Manager.
 • Oficines remotes i sucursals: Per al control i gestió remota de servidors i desktops. Simplifica la gestió IT i l’aprovisionament de sistemes remots. Proporciona alta disponibilitat i recuperació ràpida davant desastres, i redueix els costos en HW per a servidors i desktops. Productes: VMware vSphere, vCenter i VMware Horizon Suite.

Serveis d’ABAST per virtualització del datacenter

En base a la nostra experiència en projectes de virtualització i al nostre coneixement en “best practices” i metodologies li oferim els nostres serveis d’assessoria / consultoria per ajudar a:

 • Planificar i dissenyar una infraestructura virtual que satisfaci les seves necessitats de consolidació de servidors.
 • Realitzar la implementació utilitzant metodologies provades d’estalvi en costos.
 • Automatitzar l’execució de plans de recuperació davant desastres per a entorns virtuals.
 • Crear una instal·lació de prova de concepte in situ.
 • Auditories d’entorn virtual i recomanacions segons Best Practices.

Li oferim també serveis d’instal·lació i configuració:

 • Instal·lació de plataforma hardware i configuració de l’entorn de virtualització de servidors.
 • Implementació de l’entorn de gestió.
 • Instal·lació i configuració de les eines per a garantir la continuïtat de negoci i recuperació davant desastres.

Projectes de virtualització d’escriptoris (VDI)

 • Escriptoris com a servei gestionat: Accés flexible a usuaris mentre que el departament de TI té més control sobre els equips d’escriptori, aplicacions i dades. Aquestes solucions permeten optimitzar la gestió i el desplegament d’escriptoris i aplicacions, continuïtat del negoci i solucions de recuperació davant desastres a l’escriptori, i complir amb les directrius de reglamentació i major nivell de servei per a la reducció de crides d’escriptori. Productes: VMware Horizon Suite.
 • Migració a Windows 7/8/10: Transició a Windows 7/8/10 actualitzant una imatge d’escriptori mestra sense que afecti a la configuració ni a les dades de l’usuari (virtualització d’aplicacions; actualització d’imatge; còpia d’arxius). Es realitza la virtualització d’aplicacions d’escriptori amb VMware Horizon Mirage per construir en la compatibilitat i la virtualització d’escriptoris amb VMware Horizon View per a la gestió centralitzada de l’entorn d’usuari. Productes: VMware Horizon Mirage i VMware Horizon View.
 • Oficines remotes i sucursals: Distribució d’escriptoris com a servei gestionat a oficines remotes per proporcionar un accés remot segur. Proporciona alt rendiment per a desktop a través de la LAN i WAN mitjançant VMware Horizon View amb PCoIP. Simplifica la gestió del desktop i accelera l’aprovisionament d’escriptoris remots. Continuïtat del negoci i solucions de recuperació davant desastres a l’escriptori. Reducció del cost d’escriptori i les trucades help-desk. Productes: VMware Horizon View.

Serveis d’ABAST per a projectes VDI

Li oferim els nostres serveis d’assessoria / consultoria per ajudar a:

 • Dimensionament i disseny apropiats per saber com implementar i administrar els escriptoris virtuals a fi d’utilitzar amb eficàcia els recursos de computing del datacenter.
 • Millorar la seguretat de les dades i proporcionar un entorn de computing segur.
 • Proporcionar un accés més eficaç a les aplicacions empresarials clau del datacenter.
 • Crear processos d’aprovisionament repetibles i eficaços per a escriptoris virtuals.
 • Gestionar i mantenir el control sobre els recursos d’escriptoris virtuals; per exemple, mitjançant la gestió de sessions i polítiques.

Li oferim també serveis d’instal·lació i configuració:

 • Instal·lació i configuració d’eines per a la virtualització i gestió d’escriptoris.
 • Serveis de migració de sistema operatiu per a entorns d’escriptoris virtuals.
 • Instal·lació i configuració d’eines per a la virtualització, el control i gestió remota de servidors i desktops.

Projectes de virtualització d’aplicacions

Entre els nostres serveis per a projectes de virtualització d’aplicacions empresarials podem destacar:

 • Virtualització de Microsoft Exchange: S’obté un rendiment superior al nadiu, permet consolidar múltiples funcions de servidor d’Exchange i bústies per reduir la petjada de la infraestructura, i maximitzar la disponibilitat d’Exchange sense la complexitat del clustering de Microsoft. Re-escalat de la infraestructura d’Exchange i escalat dinàmic de bústies.
 • Virtualització de SQL Server: Aconsegueix una reducció de costos HW i SW de més d’un 50% i consolidar la infraestructura de SQL 4x a 20x. Acceleració del cicle de vida de l’aplicació i millora el QoS consolidant els SQL servers al cloud privat de VMware.
 • Virtualització d’Oracle: Virtualització d’aplicacions Oracle, middleware i bases de dades i escalar dinàmicament per assegurar nivells de servei i simplificar l’entorn d’IT.
 • Virtualització de SAP: Permet accelerar els seus cicles d’actualització. SAP i VMware es combinen per crear sistemes d’automatització de processos de negoci. L’agilitat aportada per SAP NetWeaver enhancement packages necessita la tecnologia de VMware per aconseguir el tipus de xarxa transparent i eficient dels processos relacionats entre si.