CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Dades recollides per ABAST
D’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD” i conegut també per les sigles en anglès “GDPR”), les seves dades seran tractades per part de ABAST SYSTEMS & amp; SOLUTIONS, S.L (en endavant, ABAST) com a responsable d’aquestes. Així mateix, informem que les dades sol·licitades per ABAST són de tipus professional i vostè consent que així siguin considerades quan la legislació vigent faci diferències entre l’ús i tractament de dades de caràcter personal i professional.

Ús i cessió de dades
Les dades que ens proporcioni seran incorporades a una base de dades titularitat de ABAST i es tractaran conforme les següents finalitats:

  1. Atendre les seves sol·licituds i facilitar la comunicació i gestió de les activitats pròpies d’un àmbit de relació professional. A tall d’exemple i de manera no excloent: resposta a peticions d’informació, generació d’ofertes, gestió d’acords i contractes, etc. A aquests efectes, les seves dades poden ser cedides a tercers, com a proveïdors i col·laboradors de ABAST, quan sigui necessari per dur a terme els tràmits o serveis per vostè sol • licitats.
  2. Comunicacions de caràcter comercial per mantenir-lo informat sobre novetats, promocions, esdeveniments o notícies relacionades amb ABAST. Aquest tipus de comunicacions podrà ser a través de diferents canals, inclosos mitjans electrònics, des del propi Departament de Màrqueting de ABAST o des de proveïdors de serveis de màrqueting contractats per ABAST. La cessió de dades a aquests proveïdors serà de tipus temporal, mentre duri l’acció de màrqueting, i subjecta a les mateixes condicions de privacitat aquí descrites.

Les dades podran ser cedides a altres empreses del grup ABAST per a ús amb les mateixes finalitats. ABAST en cap cas cedirà les dades aportades a tercers per a activitats que no vagin encaminades als fins abans esmentats.

Les dades tractades amb aquestes finalitats es conservaran mentre hi hagi un interès mutu o fins al moment en el que vostè exerceixi el dret d’oposició o supressió.

Compliment de la normativa
ABAST es compromet a tractar totes les dades proporcionades de la forma adequada i a protegir-les en tot moment d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Consentiment a l’ús del correu electrònic
En compliment de la normativa vigent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, vostè consenteix que el correu electrònic que ens proporcioni pugui ser utilitzat per ABAST per als usos anteriorment especificats. Declara a més, amb l’acceptació de la Política de Privacitat, que ABAST compleix amb totes les obligacions d’informació i obtenir el consentiment que la llei determina.

Condicions relatives a la inscripció a esdeveniments
En el cas d’inscripció a un esdeveniment organitzat per ABAST amb la col·laboració de tercers, vostè consent que les dades proporcionades en el formulari d’inscripció puguin ser compartides amb aquests col·laboradors o patrocinadors de l’esdeveniment. També dóna el seu consentiment perquè les fotografies o vídeos que es realitzin en el transcurs de l’esdeveniment en què pugui aparèixer vostè puguin ser guardades i tractades per ABAST i publicar-les en canals de difusió propis o en mitjans de comunicació.

Exercici de drets
Pot revocar el consentiment per a l’enviament de les nostres comunicacions comercials de forma senzilla i gratuïta a través del següent enllaç http://www.abast.es/baja

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a ABAST a través de correu electrònic a marketing@abast.es o per carta al Departament de Màrqueting de ABAST – c / Equador 39-45 08029 Barcelona.

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es