Condicions de privacitat

Condicions de privacitat

CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Dret d'Informació

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com, a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les seves dades seran tractades per part de Abast Systems & Solutions, SL (en endavant, ABAST) com a responsable de les mateixes.

Les dades que vostè ens proporcioni seran incloses en els fitxers titularitat de ABAST per al seu tractament conforme a les finalitats que a continuació s’indiquen:

  1. Gestionar les sol·licituds d’informació que vostè pugui realitzar a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web o mitjançant qualsevol petició per correu electrònic.
  2. Gestionar l’enviament de comunicacions comercials per mantenir-lo informat sobre novetats, promocions, esdeveniments o notícies relacionades amb ABAST i que entenem poguessin resultar del seu interès.
  3. Gestionar la seva possible participació en els processos de selecció de personal, presents o futurs.

Les dades que vostè ens proporcioni podran ser comunicades a empreses vinculades a ABAST i als seus proveïdors de productes i serveis perquè els utilitzi d’acord amb els fins anteriorment exposats.

Així mateix, el termini de conservació de les seves dades serà de 5 anys, llevat que hi hagi disposició legal en contra o interès legítim per part de ABAST.

Exercici de drets

Vostè podrà retirar el consentiment per a l’enviament de comunicacions de forma senzilla i gratuïta a través del següent enllaç: https://www.abast.es/ca/baixa/

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a ABAST a través de l’adreça de correu electrònic lopd@abast.es.

Addicionalment, en cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà exercir el seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a l’enllaç www.agpd.es

Compliment de la normativa

ABAST garanteix l’adequat tractament de les dades per vostè proporcionades comprometent-se a complir amb la normativa legal vigent en cada moment.

Consentiment a l'ús del correu electrònic

De conformitat amb el que estableix la Llei 24/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, vostè consenteix que el correu electrònic que ens proporcioni pugui ser utilitzat per ABAST per a les finalitats anteriorment exposades.

Condicions relatives a la inscripció a esdeveniments

Vostè consenteix que, en el supòsit d’inscriure en algun dels esdeveniments organitzats conjuntament per ABAST i terceres empreses col·laboradores o patrocinadores, les dades de caràcter personal que faciliti mitjançant el formulari d’inscripció puguin ser comunicades a les esmentades empreses.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article segon de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en relació a la captació d’imatges per fotografia, film o qualsevol altre procediment que es pogués produir durant el transcurs de l’esdeveniment, vostè manifesta el seu consentiment perquè el referit material pugui ser inclòs per ABAST en fitxers de la seva titularitat amb la finalitat de realitzar la seva publicació en canals de difusió propis d’ABAST o en altres mitjans de comunicació.

Registration

Forgotten Password?