Seguretat

La seguretat, i especialment la seguretat de la informació, és un dels pilars de la nostra filosofia de treball. Per això a ABAST ens esforcem dia a dia per assegurar cada vegada millor les dades, els sistemes, les aplicacions i els processos, capacitant al nostre personal per identificar riscos i trobar la forma de minimitzar-los.

ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació, un estàndard internacional que certifica les bones pràctiques d’una organització per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació i dels sistemes i aplicacions que la tracten.

ENS

Des d’ABAST hem categoritzat, implantat i auditat el nostre sistema de gestió de la seguretat d’acord amb la normativa definida a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Gràcies a això, hem obtingut el certificat de conformitat amb l’ENS per a la categoria mitjana.

Política de Seguretat

Abast, com a proveïdor de servei i solucions tecnològiques completes i innovadores, reconeix la importància de la informació com a actiu fonamental per poder desenvolupar els seus serveis.

La informació s’exposa a riscos i amenaces dinàmiques que poden ser internes o externes i accidentals o intencionades. La materialització d’alguna d’aquestes amenaces pot provocar pèrdues materials, econòmiques, danys a la imatge, confiança en els clients, incompliments etc.

La Direcció d’Abast assumeix la seguretat de la informació com una responsabilitat associada a la seva protecció i a l’estricte compliment de la normativa que li sigui aplicable. Per això, es compromet a desenvolupar, implementar, mantenir i millorar contínuament el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), dotant d’aquells mitjans i recursos necessaris i instant tot el personal perquè assumeixi el compromís.

Per complir amb la missió, la visió i els objectius de la companyia, la Direcció d’Abast es compromet a abordar els requisits mínims següents:

• Organitzar i implementar el procés de seguretat mitjançant mesures concretes, i promoure la integració de la Seguretat de la Informació en els processos de l’organització.

• Analitzar formalment i de forma periòdica els riscos a què s’exposa la companyia, aportant plans de tractament d’acord amb els resultats obtinguts, mantenint un compromís amb la reducció progressiva dels riscos en matèria de seguretat de la informació.

• Alinear la gestió del personal amb la seguretat, establint rols i responsabilitats en matèria de seguretat de la informació, promovent la conscienciació i formació dels empleats, i finalment dirigint i recolzant el personal perquè contribueixi a l’eficàcia de l’SGSI, tot això en per reflectir la professionalitat de la companyia.

• Promoure un ús segur i acceptable dels actius i instal·lacions de la companyia, controlant-ne l’accés físic i lògic, considerant la seguretat per defecte en la seva configuració i a l’hora d’adquirir nous productes.

• Protegir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat de la informació, tant emmagatzemada com en trànsit, especialment quan hi hagi sistemes interconnectats, atenent la qualificació de la informació adoptada en cada cas.

• Disposar de mecanismes efectius per identificar, comunicar i gestionar els incidents de seguretat de la informació, així com protegir els registres d’activitat que permetin investigar-ne les causes i aprendre dels possibles errors, i planificar els processos i recursos necessaris per garantir la continuïtat del negoci en situacions de contingència.

• Perseguir la millora contínua a través de la supervisió i actualització del sistema, de manera que se’n garanteixi la integritat regularment, valent-nos del coneixement sobre vulnerabilitats i amenaces publicades per fabricants i entitats rellevants.

I per assegurar que totes les parts rellevants del sistema siguin conscients i partícips d‟aquest compromís, la Direcció d‟Abast fa pública aquesta política i la manté actualitzada.

Capacitació dels empleats en Ciberseguretat

A ABAST tenim molt clar que la seguretat és cosa de tots. Per això es realitzen accions amb l’objectiu de millorar de forma continuada la cultura de seguretat entre els empleats d’ABAST, perquè siguin conscients de la importància de la seguretat en el tractament de dades de l’Organització i l’apliquin en el seu entorn laboral cada dia i evitar fugues d’informació i incidents de seguretat.

Registration

Forgotten Password?