Qualitat

ABAST sempre ha apostat per oferir la màxima qualitat en els seus serveis. Comptem amb processos de millora contínua i certificacions com la ISO 9001 que avalen el nostre esforç en la gestió de la qualitat per aconseguir l’excel·lència en el servei als nostres clients.

ISO 9001

Des de fa molts anys ABAST està certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001: 2015 per a les activitats de Serveis Gestionats d’Infraestructures TI (Administració, Monitorització i Suport Remot)

ISO 20000

ABAST posseeix també la certificació ISO / IEC 20000-1: 2018, que especifica els requisits per a que una empresa pugui establir, implementar, mantenir i millorar de manera contínua, un sistema de gestió de serveis de TI (ITSM).

ISO 14001

Complim també amb la norma ISO 14001, que proporciona un marc amb el qual protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, guardant l’equilibri amb les necessitats socioeconòmiques

Política de Qualitat

L’activitat que ABAST considera d’acord amb els requisits exigits segons les Normes Internacionals ISO 9001, ISO 20000 i ISO 14001 és:

Serveis Gestionats d’Infraestructures TI
(Administració, Monitorització i Suport)

La declaració de Política, tenint en compte el context de l’organització, recull com a línies mestres:

 1. La nostra Política de Qualitat i Medi Ambient va orientada a la satisfacció dels nostres clients, amb un nivell d’ètica professional, confidencialitat en les relacions i compliment dels requisits legals i específics establerts, que ens permeti la recerca de l’Excel·lència en totes les nostres actuacions.
 2. Estar sempre a l’avantguarda amb els productes i serveis per poder oferir-los als clients i establir-nos com una empresa sòlida que sempre s’està renovant i oberta a l’canvi.
 3. Innovar per seguir en un mercat tan competitiu. Per això, l’empresa estableix una estratègia de varietat de productes que s’ajustin a cadascun dels seus clients.
 4. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat i medi ambient.
 5. Implantar els indicadors necessaris, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir un ús racional dels recursos naturals.
 6. Implementar objectius i mesures que permetin assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, eliminant qualsevol indici de discriminació per raó de gènere.
 7. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 8. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en la mesura possible aquests riscos i reduint els avaluats.
 9. Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades a l’àrea de Serveis Gestionats d’ABAST.
 10. Mantenir una relació professional i fluida amb els principals fabricants, partners i majoristes, mantenint una relació duradora i de confiança a llarg termini.
 11. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint els consums, la contaminació i la producció de residus per conservar els recursos, dissenyant i gestionant processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluant anticipadament l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

La Direcció d’ABAST fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i totes les parts interessades.

El Sistema de Qualitat i Medi Ambient es manté a el dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions per part de la Direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’context i la informació rebuda.

En aquest sentit, la Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Direcció General

Registration

Forgotten Password?