Microsoft Dynamics NAV sector Injecció de Plàstic

ATENCIÓ

Aquesta pàgina pertany a una versió anterior de la verticalització per al Sector Injecció de Plàstic, per a informació actualitzada vagi a http://www.abast.es/ca/aplicacions-de-negoci/solucions-erp/microsoft-dynamics-365-business-central/dynamics-365-business-central-sector-injeccio-de-plastic/
 

Microsoft Dynamics NAV Sector Injecció de Plàstic

Microsoft Dynamics NAV Sector Injecció de Plàstic és una solució desenvolupada pensant en aquelles empreses la producció de les quals treballa amb motlles, utillatges o cavitats en processos típics d’injecció o extrusionat. Aquest set d’aplicacions facilita la feina del dia a dia gràcies a un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb un gran nombre de prestacions particulars per al sector. Si vol conèixer …
 • Com està planificada la seva fàbrica (Màquines, operaris, fases, etc.) i quines ordres de treball hi ha en curs?
 • Quin és el cost de cada producte? És rendible la seva fabricació?
 • Quin dia finalitza la producció d’un article? Es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quins motlles i utillatges posseeix cada màquina i per a cada producte?
 • Quines matèries primeres s’han de comprar i quins productes s’han de produir per complir amb els compromisos comercials?
Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen resposta gràcies a Microsoft Dynamics NAV Sector Injecció de Plàstic. A més podrà incorporar les dades proporcionades per les seves màquines, balances, lectors de codis de barres, radiofreqüència, etc. al sistema de gestió de Microsoft Dynamics NAV.

Beneficis de la solució

Recursos i temps

 • Disposar de la definició de temps per seccions, per motlle / postís, per escandall i màquina / motlle, per partir d’una forma global, per afinar progressivament els temps de producció.
 • Disposar d’un control preventiu de màquines (neteja, revisions periòdiques, etc.).
 • Assignar a cada màquina seus motlles i els seus utillatges.
 • Disposar d’un control de temps d’operacions per màquina, per motlles, per utillatges, etc., adequat per poder planificar correctament la planta.
 • Assignar els temps de neteja, preparació, etc. als motlles després de cadascuna de les extrusions.
 • Conèixer la capacitat de producció de les màquines i les operacions necessàries per fer-les funcionar.
 • Assignar els calendaris desitjats a cada recurs i diferenciar els horaris de treball de màquines i treballadors.

Ordres de treball i escandalls

 • Disposar d’escandalls variables per a la seva fàcil variació en el treball del dia a dia.
 • Assignar diferents estructures i rutes de fabricació a un mateix producte per variar la seva forma de producció segons la càrrega, el moment i les necessitats de la fàbrica.
 • Ordres de treball jeràrquiques per obtenir una gran estructuració del mètode de fabricació.
 • Assignar a les ordres de treball els motlles adequats per a cada producte.
 • Saber quins són els components d’un producte, si té diferents composicions per fabricar i quina és la més adequada en cada moment.
 • Conèixer els complements (varetes, carros, embalatges, etc.) i si hi ha suficients per a produir un determinat producte.

M.R.P.

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Disposar d’un conjunt de condicions fixes i / o variables per saber en què s’haurà de treballar.
 • Comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per garantir els acords assolits amb els clients.
 • Mantenir el mínim d’estocs per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Saber quins productes estan en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació, amb la distribució dels recursos i els productes en curs de fabricació.
 • Saber en què s’està treballant en cada moment, quines màquines estan lliures / ocupades i quan deixaran d’estar-ho.
 • Gestionar les tasques que realitza cada un dels operaris.

Qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells per saber la qualitat de producció a cada pas del cicle productiu.
 • Avaluar els articles per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.
 • Disposar de la traçabilitat dels passos productius per acotar i localitzar fàcilment els productes defectuosos.
 • Assignar els documents de qualitat oficials a cada producte per disposar fàcilment de les seves especificacions i evitar paperassa.

Despeses

 • Saber què costa cada producte i si la seva producció és rendible.
 • Assignar adequadament els costos indirectes a cada producte.
 • Separar els costos per les diferents seccions i saber on estan centrades les desviacions.
 • Conèixer els costos teòrics i reals de cada producte.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per reduir-les progressivament.

Subcontractació

 • Distribuir, controlar, ampliar, desviar, etc. certs treballs a tercers per suportar els pics de producció.
 • Saber quins materials entren i surten a la fàbrica i en els tallers de tercers durant un procés de producció.
 • Saber de quins materials es disposa a les ubicacions de l’empresa i quines estan cedits en ubicacions alienes a la companyia.
 • Tractament d’ordres de treball específiques per als treballs de subcontractació.

Beneficis de Microsoft Dynamics NAV

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional
Todo ello desde un sistema diseñado con una estructura de información unificada e integrada. Ya se ponga en marcha un solo módulo o el conjunto completo, Microsoft Dynamics NAV le ayuda a tomar decisiones sustentadas en hechos y a mejorar las operaciones empresariales, reduciendo los gastos.

Registration

Forgotten Password?