Microsoft Dynamics NAV Sector Maquinària

ATENCIÓ

Aquesta pàgina pertany a una versió anterior de la verticalització per al Sector Maquinària, per a informació actualitzada vagi a http://www.abast.es/ca/aplicacions-de-negoci/solucions-erp/microsoft-dynamics-365-business-central/dynamics-365-business-central-sector-maquinaria/
 

Microsoft Dynamics NAV Sector Maquinària

Microsoft Dynamics NAV Sector Maquinària és un conjunt d’aplicacions amb gran nombre de prestacions especialment concebudes per a les empreses dedicades al sector de la maquinària industrial. Entre les seves funcionalitats destaquen:
 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat de les màquines.
 • Tractament de les garanties, reparacions i incidències de les màquines.GGestió detallada de les màquines per a un adequat servei post venda.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)..
Si vol conèixer … Quin dia es finalitza la fabricació? Es complirà la data de lliurament concertada amb el client? Quines peces s’han de comprar? Quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda? Quins components formen part d’una màquina i quines formes de muntatge existeixen? (rutes i estructures). Quins proveïdors subministren les mateixes màquines i quin ofereix millors condicions? Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a Microsoft Dynamics NAV Sector Maquinària.

Característiques generals

Visiti la pàgina sobre  Característiques generals de Microsoft Dynamics NAV

Beneficis de la solució per al sector Maquinària

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada màquina a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Reparacions – Servei post venda

 • Seguiment de les reparacions de les màquines.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible, reduint així els costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per tal d’assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials, components, les operacions i les màquines que intervenen en la fabricació de cada màquina.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar les màquines per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris …), les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

M.R.P. Requeriments materials

 • Disposar d’un sistema que permet saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates s’esgotaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per anar reduint les progressivament.

Registration

Forgotten Password?