Microsoft Dynamics NAV Sector Serveis

ATENCIÓ

Aquesta pàgina pertany a una versió anterior de la verticalització per al Sector Serveis, per a informació actualitzada vagi a http://www.abast.es/ca/aplicacions-de-negoci/solucions-erp/microsoft-dynamics-365-business-central/dynamics-365-business-central-sector-serveis/
 

Microsoft Dynamics NAV sector Serveis

És un sistema de gestió empresarial pensat per al sector de serveis, que ofereix a les consultories, enginyeries, empreses dedicades al desenvolupament de projectes, etc. una solució especialment concebuda pensant en la seva complexa problemàtica. Des de la gestió d’ofertes fins al cobrament del projecte, l’aplicació té en compte cada activitat de l’empresa. Els objectius més importants de Microsoft Dynamics NAV sector Serveis són:
 • Controlar i gestionar les ofertes en curs per a la consecució d’un major nombre de projectes, aconseguir una gestió planificada de recursos humans i preveure possibles càrregues de treball.
 • Seguiment exhaustiu dels projectes: un control dels recursos, costos i terminis del que s’ha fet versus el previst, permetent prendre decisions immediates per corregir qualsevol desviació.
 • Vinculació de les fases del projecte amb la facturació prevista.
 • Imputació de compres i despeses a projectes per al càlcul de costos.
 • Anàlisi de rendibilitat per projecte, per client, per tècnic, per tipus de projecte, etc.

Característiques generals

Visiti la pàgina sobre Característiques generals de Microsoft Dynamics NAV

Mòduls de la solució

Gestió d’ofertes

 • Registre
 • Redacció
 • Gestió
 • Acceptació

Gestió de projectes

 • Registre de projectes
 • Parts d’activitat
 • Control de despeses
 • Anàlisi de projectes i clients

Gestió de compres

 • Sol·licituds i ordres de compra
 • Assignació de compres a projectes
 • Seguiment i control de compres
 • Control de dates de lliurament segons planificació del projecte

Comptabilitat

 • Generació de factures a partir de parts d’activitat o fites de projectes
 • Control de facturació segons les fases de projecte
 • Previsió de cobraments segons la planificació del projecte
 • Comptabilització automàtica de factures

Característiques destacades

Gestió d’ofertes

Per a cada oferta, permet portar un seguiment de les visites, trucades, presentacions i totes aquelles activitats d’una prevenda, així com annexar tot tipus de documents (informes, planells, fulles electròniques …). Finalment disposarem d’un conjunt d’informes per a l’anàlisi de les ofertes (ofertes acceptades pel que fa a les emeses, ofertes per venedor, volum d’ofertes pendents per mesos, etc.).

Gestió de projectes

Un cop acceptada l’oferta, es genera el projecte amb totes les seves fases i característiques. S’assignen els recursos que van a formar part del projecte amb la seva estimació en hores / jornades, cost i planificació. La marxa del projecte (la seva rendibilitat, termini …) està en tot moment sota control mitjançant l’entrada de parts d’activitat, les despeses i el lliurament de productes, podent corregir a temps qualsevol desviació. Es poden obtenir informes de seguiment dels projectes per qualsevol dels conceptes (projecte, zona, cap de projecte, tipologia de projecte, client …), establint les alarmes convenients en funció de les desviacions en terminis i costos.

Gestió de compres

Un cop s’aprova el projecte s’activen les sol·licituds de compres per a l’adquisició dels recursos materials definits en el mateix. El responsable de compres estudia les diferents sol·licituds i, després de demanar diverses ofertes, selecciona les més adequades en preu, qualitat i termini de lliurament, procedint a la creació de l’ordre de compra. Els terminis de lliurament han de correspondre amb els terminis establerts en el projecte, i el responsable de compres tenir accés a la planificació de cada projecte per així portar la millor negociació amb el proveïdor. Quan es rep i verifica la factura del proveïdor, s’imputa l’import al projecte per a un estricte control de costos.

Comptabilitat

Amb la generació del projecte es creen unes previsions de facturació a unes dates determinades. A mesura que aquestes fases s’executen, el sistema verifica que s’efectuï la facturació corresponent tant per jornades com per fites. En el cas de projectes oberts, les factures es generen a partir dels parts d’activitat i amb la periodicitat que es determini. Els imports de les factures en concepte de serveis, despeses i productes s’imputen al projecte corresponent. Els pagaments a proveïdors es realitzen quan la mercaderia ha estat verificada i / o confirmada pel client.

Registration

Forgotten Password?