Responsabilidad Jurídica

Principis o objectius

Des de la reforma del codi penal, que va entrar en vigor el 23 de desembre de 2010, s’ha incorporat al catàleg de riscos del negoci i en el marc de compliment de les companyies, els riscos relacionats amb la responsabilitat penal de persones jurídiques i el seu conseqüent impacte en l’alineació no només amb el control intern sinó també amb la seguretat TI. El nou article 31bis del Codi Penal estableix que tota persona jurídica s’enfronta a dos riscos penals i podrà respondre penalment per:
  1. Els delictes comesos en nom o per compte d’aquestes, i en profit, pels seus representants legals i administradors de fet i de dret (consellers)
  2. Els delictes comesos per compte i profit de l’empresa pels qui, estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques que exerceixen la direcció, hagin pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells el control degut ateses les concretes circumstàncies del cas (empleats)
És fonamental per complir amb els requeriments normatius i legals i potenciar el nivell de control intern exigit, la qual cosa suposa un major grau de conscienciació per part de la companyia en l’impacte que suposa la incorporació de l’àrea de seguretat TI com a agent d’articulació entre els processos de negoci i les TIC.

Beneficis

El pla de prevenció penal com a marc estructurat per mitigar els riscos de delictes penals identificats i analitzats tindrà el component dels controls TI tècnics i organitzatius relacionats a cada delicte. L’anàlisi de riscs realitzada per l’àrea legal o de compliment de la companyia estarà complementada amb la visió de TI en identificar els controls implementats a la infraestructura tecnològica que suporta els processos del negoci. De l’anàlisi s’obtindran com a resultat aquelles recomanacions i el pla d’acció amb les mesures de tipus tècnic i organitzatiu que permetin tenir de manera clara la definició de prioritats i l’esforç a dedicar per dissenyar, desenvolupar i implementar les accions o protocols que conformen part del marc o pla de prevenció de delictes de la companyia.

Per què ABAST?

ABAST és una empresa que té presència al mercat de les TIC des de fa 30 anys. Des de l’àrea de Consultoria i Auditoria de TI oferim solucions de seguretat enfocades a satisfer les necessitats tècniques, organitzatives i de compliment legal i normatiu dels nostres clients.

La nostra metodologia

Descarregueu el nostre fulletó sobre Responsabilitat Jurídica per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia
Fulletó sobre Auditoria de responsabilitat jurídica (PDF)

Descarregueu en format PDF el fullet sobre Auditoria de responsabilitat jurídica
Descarregar

Registration

Forgotten Password?