ABAST canvia la seva denominació social

Notícies

ABAST canvia la seva denominació social

7 de setembre de 2017

La nostra companyia ha canviat la seva denominació social a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. per reflectir adequadament la recent fusió entre Abast Systems i Abast Solutions. Llegiu aquí el comunicat a clients.


Barcelona, 07 de setembre de 2017


Estimat Client,

Per la present ens dirigim a vostè per comunicar-li el canvi de denominació social de la nostra empresa ABAST SYSTEMS S.L. que ha pres plens efectes jurídics amb data 30 d'agost de 2017 mitjançant la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40203, Foli 154, Full B 73.607, Inscripció 50, sent la nova raó sociall ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.

En conseqüència, tota referència a ABAST SYSTEMS S.L. que pogués constar en qualsevol contracte, proposta o oferta subscrita amb vostè, s'ha de tenir com realitzada respecte a l'entitat ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L. no afectant les nostres operacions comercials i mantenint tots els compromisos adquirits amb vostè.

Finalment, a continuació, els facilitem les nostres dades, pregant els s'actualitzin en els seus sistemes i informant que per a qualsevol consulta o aclariment es dirigeixin a nosaltres mitjançant correu electrònic a l'adreça: sclegal@abast.es.

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
CL. Ecuador, 39-45 (08029 – Barcelona)
CIF: B-59104612

Sense altre particular, aprofitem l'ocasió per saludar-los molt atentament.


ABAST SYSTEMS, S.L.
Registration

Forgotten Password?