Abast Systems i Abast Solutions completen la seva fusió

Notícies

Abast Systems i Abast Solutions completen la seva fusió

7 de juliol de 2017

El projecte d’unió de les dues empreses, iniciat el 2015, es completa ara després de la fusió en una sola companyia, amb plens efectes jurídics des del 27 de juny de 2017. Aquest és el comunicat oficial enviat als nostres clients.


Barcelona, 07 de juliol de 2017


Estimat Client,

Per la present, ens adrecem a vostès per comunicar-los que amb data 12 d'abril de 2017 les respectives juntes generals de socis de les companyies Abast Systems i Abast Solutions van aprovar per unanimitat el Projecte Comú de Fusió entre ABAST SYSTEMS, S.L. (Societat absorbent) i ABAST SOLUTIONS, S.L. (Societat absorbida), segons el que preveu l'article 40 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Després d'haver-se complert els terminis legals establerts en la referida llei, la fusió ha pres plens efectes jurídics amb data 27 de juny de 2017 amb la seva inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39.504, Foli 221, Full B 73.607, Inscripció 49 havent quedat dissolta sense liquidació - per causa de la fusió - la societat ABAST SOLUTIONS SL

En conseqüència, tota referència a aquesta Societat que pogués constar en qualsevol contracte, proposta o oferta subscrita amb vostès, haurà de tenir-se com realitzada respecte a l'entitat ABAST SYSTEMS S.L. no afectant les nostres operacions comercials i mantenint tots els compromisos adquirits amb vostès.

Finalment, a continuació, els facilitem les nostres dades, pregant els s'actualitzin en els seus sistemes i informant que per a qualsevol consulta o aclariment es dirigeixin a nosaltres mitjançant correu electrònic a l'adreça: sclegal@abast.es.

ABAST SYSTEMS S.L.
CL. Ecuador, 39-45 (08029 – Barcelona)

CIF: B-59104612
CCC: ES78-0081-5029-14-0002315936

Sense altre particular, aprofitem l'ocasió per saludar-los molt atentament.


ABAST SYSTEMS, S.L.
Registration

Forgotten Password?