Trobada-debat sobre el CIO com a broker de serveis: gestionant entorns híbrids

Notícies

Trobada-debat sobre el CIO com a broker de serveis: gestionant entorns híbrids

12 de juliol de 2013

IDC, en col·laboració amb HP i ABAST SYSTEMS, va organitzar el passat 27 de juny una trobada amb directius d’empreses i entitats públiques catalanes per debatre sobre el paper del CIO com a broker de serveis. Publiquem aquí el resum que Fernando Maldonado, el consultor d’IDC que va dirigir i moderar la reunió, ens fa sobre les conclusions de l’esdeveniment.

Els serveis Cloud no només estan canviant la forma en què les empreses avaluen, adquireixen i despleguen tecnologia, sinó que també traslladen el focus dels departaments TI cap a l’entrega del servei i la innovació.

Una organització centrada en serveis podrà afavorir el rendiment de les aplicacions, aconseguir una major eficiència de costos, millorar la productivitat del departament TI i servir d’impuls a la innovació en els processos de l’empresa.

A mesura que les empreses vagin intensificant la seva adopció cloud i evolucioni el seu estat de maduresa mitjançant el desenvolupament d’una estratègia que abasti a tota l’empresa, aquestes aconseguiran separar la capa de servei del model de desplegament i els serveis seran prestats en un entorn híbrid que serà a través de cloud privat, públic o model tradicional en funció del valor aportat i del risc assumit per l’organització.

El paper que exerceixen els departaments de sistemes és el de convertir-se en un agent de canvi dins de les organitzacions per al que és necessari que es produeixi un canvi d’enfocament, d’un reactiu, vinculat a l’activitat de suport, a un altre proactiu vinculat a detectar nous serveis no només TI sinó també de negoci.

Amb aquest context de fons, IDC va plantejar als assistents a l’esmorzar debat: Com els afectava aquesta transformació com CIOs i què s’exigeix d’ells?

Context

Durant el dinar, IDC va contextualitzar l’adopció de Cloud i el seu impacte dins de les organitzacions al voltant de cinc punts:

 • La transformació de la indústria TI està provocant que el departament de sistemes passi de la perifèria al “core” del negoci: resulta difícil trobar un sector d’activitat on les tecnologies d’informació no juguin un paper cada vegada més important en la prestació d’un servei als clients o un canvi de model de negoci. En altres paraules, cal que el paper que tenen els departaments de sistemes passin d’una activitat de simple suport, enfocament reactiu, a una altra d’impulsor del canvi, enfocament proactiu.
 • L’adopció de Cloud Públic s’accelera. Fins ara el desplegament ha estat marcat per models de desplegament que el mercat identifica com privats, però són els models públics els que en el curt termini experimenten un major creixement. Aquesta evolució desembocarà irremediablement en la convivència de diferents entorns dins de l’organització i la complexitat de gestionar aquests entorns híbrids aniran en augment.
 • No hi ha un únic camí a Cloud, cada empresa ha de trobar la seva pròpia via. Les empreses troben dificultats en la identificació de quines càrregues han de pujar al Cloud públic, quines al Cloud privat i quines mantenir en un model tradicional. La decisió sobre quina opció triar depèn fonamentalment de factors endògens a l’empresa (ex. Criticidad de la càrrega, cost de lliurament del servei, valor aportat, etc.) de manera que no hi ha referents clars ni sobre el model a utilitzar ni sobre el ritme d’adopció.
 • Passar d’una aproximació tàctica en Cloud a una altra estratègica implica canvis en tecnologia, processos i persones. En una primera aproximació al Cloud, el que les empreses busquen és aconseguir uns menors costos a través d’una major eficiència en la gestió dels seus actius TI al mateix temps que van guanyat en agilitat en la provisió de serveis TI. Una visió estratègica ha de contemplar una visió transversal de l’empresa i no com un conjunt de solucions puntuals inconnexes per resoldre problemes específics.
 • A partir d’ara el focus passa al lliurament del servei. Els serveis Cloud estan canviant no només la forma en què les empreses avaluen, adquireixen i despleguen tecnologia sinó que també traslladen el focus dels departaments TI cap a l’entrega del servei. Es tracta en definitiva que els departaments TI s’orientin a serveis i per a això seran necessaris canvis no només tecnològics sinó també organitzatius i culturals. Una fita imprescindible en aquesta reorientació a serveis és la utilització d’un catàleg de servei dinàmic que incorpori conceptes de auto provisió per part dels usuaris.

Debat

Cloud promet una major transparència en despeses, un servei eficient i un millor suport; però el debat es va centrar en la complexitat de portar això a la pràctica:

 • Gestió del risc. L’avaluació dels serveis Cloud pot ser més confusa i complicada que entendre uns KPIs i uns nivells de servei donats i això es deu a la necessitat d’anar més enllà, gestionant el risc de negoci darrere dels contractes. D’aquesta manera durant el debat les empreses es van qüestionar aspectes com:
  • Existeix flexibilitat en la negociació dels SLAs que permetin una major personalització? Les empreses consultades per IDC van assenyalar que actualment existeix escassa flexibilitat i que la majoria havia arribat a acords d’adhesió amb els seus proveïdors actuals de cloud, acords que admeten una escassa personalització.
  • Quins són els mecanismes que permeten verificar que els SLAs s’estan complint? El debat respecte a la verificació de SLAs va posar de manifest la necessitat establir alguna metodologia que permeti verificar que els acords es compleixen. A més, també es va tractar de l’increment del cost d’exercir el dret a auditories al data center del proveïdor per efecte de la deslocalització.
  • Quins són els límits de les indemnitzacions quan el proveïdor no compleix amb el servei promès? Actualment, les empreses participants en el debat, van destacar els límits en la responsabilitat dels proveïdors, i més concretament les indemnitzacions, eren un impediment per pujar càrregues crítiques a entorns Cloud. En casos d’incompliment greu del servei, la compensació representa en general un percentatge del valor del contracte anual el que és percebut com a alt risc per al seu negoci.
  • Quins són els costos de sortida? Malgrat que els proveïdors estan treballant en una major estandardització que permeti als clients moure d’un cloud a un altre, els riscos associats actualment a la reversibilitat del model segueixen estant presents i ha de ser un aspecte que necessàriament ha de ser negociat per endavant.
 • Cada empresa ha de trobar el seu propi camí a cloud. Les empreses representades en el debat, empreses mitjanes i grans, han arribat al Cloud Privat per evolució i una vegada aquí comencen…
 • Cloud per evolució. Les empreses consultades per IDC admeten que al Cloud Privat arriben com a evolució natural: primer consolidant els seus data center, després virtualitzant, incorporant eines d’automatització, orquestradors i finalment portals d’autoservei. Aquestes mateixes empreses destaquen la necessitat de cobrir totes les etapes abans d’estar en condicions de donar el salt al Cloud, si bé algunes reconeixen que l’automatització i orquestració són encara assignatures pendents.
 • Aprenent a compartir. La creixent maduresa de l’oferta es reflecteix en el fet que les empreses tenen cada vegada una major capacitat d’elecció al voltant dels models de desplegament de Cloud. D’aquesta manera, durant els últims anys han aparegut diferents tipus de Cloud privat que van des del Cloud privat gestionat, al Cloud privat dedicat (en el segon es comparteix més que en el primer). Actualment la demanda s’està produint en Cloud privat gestionat on la infraestructura és, i se situa en instal·lacions del client i el proveïdor s’encarrega de la seva gestió.
 • Broker de serveis. A mesura que les empreses vagin intensificant la seva adopció Cloud, les empreses hauran de coexistir en un entorn híbrid on cada càrrega s’adapti de forma dinàmica al millor model de desplegament en funció del valor aportat i de el risc assumit per l’organització. La complexitat de gestió d’aquests entorns es convertirà en una de les principals prioritats dels departaments de sistemes que hauran de dur a terme una gestió del canvi en tant que afectarà no només a les seves capacitats tecnològiques sinó també als processos i les habilitats de les persones que componen el departament.
 • Seguretat de la dada. El principal inhibidor en l’adopció del model Cloud segueix sent la seguretat, entesa com seguretat de la dada. Si bé, durant el debat es van identificar alguns aspectes que fan que la sensibilitat d’una empresa sigui major o menor. Així per exemple, per al sector financer, bufets d’advocats o entitats públiques la seguretat de la dada resulta més crítica que per a altres sectors. Darrera d’aquesta distinció sectorial es troben aspectes de caràcter regulatori.

Opinió d’IDC

Segons l’opinió d’IDC el resum del debat originat al voltant de l’adopció de Cloud reflecteix la creixent maduresa de les empreses que tot i reconèixer tenir una aproximació eminentment tàctica al Cloud apunten a la necessitat de definir una estratègia global d’empresa en un context en el que s’estan reorientant a serveis.

Que gran part del debat es produís al voltant de la gestió dels contractes del servei i dels riscos i beneficis per al negoci és bona prova d’això. Així com les constants referències a la necessitat de realitzar una gestió del canvi que inclogui tecnologia, processos i persones.

Tal com va apuntar un assistent al debat “el Cloud és aquí per quedar-se” i ara és el moment de definir una estratègia entorn de la seva adopció.

Registration

Forgotten Password?