FENIX ERP 2 és una solució integrada de gestió empresarial pensada per satisfer les necessitats actuals i futures d’empreses i organitzacions de tipus mitjà. El seu elevat grau de funcionalitat, juntament amb els serveis professionals d’alta qualitat i l’ús de les tecnologies més avançades, fa de la nostra solució una aposta segura per a la informatització de la seva empresa.
FENIX ERP 2 integra en un únic sistema tots els processos administratius de l’empresa, contemplant des de les gestions inicials realitzades per la força comercial amb el client, fins al cobrament de la mercaderia venuda, passant pels diferents processos de compra, producció, magatzem, distribució, o per tota la gestió de projectes que pugui requerir una empresa de serveis, desembocant tot això sempre en l’àrea financera. La seva condició de sistema integrat possibilita que, partint d’una única entrada d’informació, es beneficiïn simultàniament totes aquelles àrees de l’empresa implicades. Així mateix ofereix un aspecte comú i homogeni per a tots els mòduls de l’aplicació facilitant d’aquesta manera el procés d’aprenentatge.

Àrees funcionals principals

Área Financiera

L’àrea Financera està composta per una sèrie de mòduls que permeten controlar i analitzar amb total seguretat i fiabilitat la comptabilitat i tota la informació financera de la nostra companyia.

Més informació

Área Comercial

L’àrea Comercial permet efectuar un seguiment detallat de tot el circuit de la venda, abastant des de les primeres visites realitzades per la força comercial fins a la comptabilització automàtica de les factures dels clients.

Més informació

Área Logística

La gestió del magatzem ens mantindrà informats en temps real de la ubicació, valoració, estocs, traçabilitat, situació i moviment dels nostres productes.

Més informació

Área de Compras

L’àrea de compres permet tenir un control exhaustiu en la gestió d’aprovisionament, abastant des de les peticions de compra realitzades pels departaments, fins a la confirmació de la factura del proveïdor i la seva posterior comptabilització

Més informació

Área de Producción

L’àrea de Producció abasta tot el procés de fabricació del nostre producte, proporcionant-tota la informació necessària per disposar d’un control de l’activitat de la fàbrica.

Més informació

Área de Gestión de Proyectos

Incorpora una eina fonamental per a l’administració d’empreses de serveis. Amb la Gestió de Costos i la imputació d’hores i serveis, el control dels nostres projectes es fa senzill i la seva facturació alguna cosa automatitzable. Sabrem els costos i beneficis de cada projecte.

Més informació

Si ets usuari registrat d’aquest web podràs accedir a tot el contingut, incloent la descàrrega de molts documents que només són accessibles per a usuaris registrats. <h5><a title=”Accés” href=”http://www.abast.es/ca/acces/”>⇒ Fes clic aquí per iniciar sessió o registrar-te</a></h5>
<h5><a href=”https://itsupport.abast.es”>⇒ Accés al Portal de Serveis d’ABAST</a> (només clients amb contracte de suport)</h5> <h5><a title=”Parte de avería” href=”http://www.abast.es/ca/avaries-hp/”>⇒ Formulari servei tècnic HPE / HP – part d’avaria</a></h5>
<h5><a href=”https://correoweb.abast.es/owa”>⇒ Accés al correu corporatiu</a></h5> <h5><a href=”http://portal.abast.es”>⇒ Accés a aplicacions Notes</a></h5> <h5><a href=”https://itsupport.abast.es”>⇒ Accés a portal de serveis per a suport i report d’incidències</a></h5>
Las Storage Area Network (SAN) permiten el uso compartido de arrays de discos como alternativa a los sistemas propietarios, permitiendo la consolidación del almacenamiento de datos y una mayor flexibilidad en conectividad gracias a tecnologías como Fibre Channel e iSCSI. La virtualización del almacenamiento ofrece mayor modularidad y permite una administración y provisionamiento de los activos de almacenamiento mucho más fácil, lo que añade mayor funcionalidad y uso. Gracias al Thin Provisioning podemos proporcionar capacidad de almacenamiento de disco a nuestras aplicaciones desde un repositorio de almacenamiento virtualizado, reduciendo la cantidad de capacidad física de disco requerida inicialmente y aumentándola de forma dinámica. Los fabricantes líderes en almacenamiento como HPE y EMC cuentan con soluciones diseñadas específicamente para entornos virtuales. Simplifican la gestión, reducen los costes de adquisición, y garantizan la disponibilidad de los datos.
La consolidación de los sistemas de almacenamiento y la aparición de nuevas tecnologías hardware y software asociados al entorno de copia han permitido una gran mejora de los tiempos de backup y una mayor flexibilidad a la hora de diseñar el sistema de protección de datos. El uso de librerías de cintas sigue siendo una solución muy extendida, pero el backup en disco con librerías virtuales (VLS) basadas en discos de bajo coste se posiciona como una tendencia cada vez más en auge para las copias de seguridad. estas soluciones incorporan tecnología de deduplicación que permite reducir la cantidad de datos a almacenar y aumentar los periodos de retención, y tecnología de replicación, que permite consolidar las copias de diferentes sedes y facilitar la restauración en caso de desastre. Todo ello ofrece al departamento de TI una mayor fiabilidad de los datos almacenados, una reducción de los tiempos de ventana de backup y de recuperación, y mayor flexibilidad en la administración del entorno.
La pérdida masiva de información es espectacularmente costosa en tiempo y dinero. Las estadísticas demuestran que el 90% de las organizaciones que han sufrido una pérdida de este tipo no han podido continuar en su negocio durante un periodo de dos años. La reducción tanto de su RPO (Recovery Print Objective) como RTO (Recovery Time Objective) se lleva a cabo implantando soluciones de contingencia y continuidad de negocio, mediante la integración de herramientas de backup con entornos de replicación. Todo ello desde una única consola de gestión. Se consigue así reducir la pérdida de información y el tiempo de recupe-ración, evitando el impacto negativo en su negocio. ABAST puede ofrecerle sus servicios de consultoría para desarrollar un Plan de Contingencia o un Plan de Continuidad de Negocio, así como las soluciones tecnológicas necesarias y los servicios asociados para su implantación y mantenimiento.
El uso de soluciones de gestión centralizada del almacenamiento permite administrar sus soluciones storage SAN, NAS y aplicativos, tanto en sistemas físicos como virtuales, con una visión global que simplifica la gestión de sus TI, aumenta la eficacia de funcionamiento y la protección de sus datos, reduce costes operativos y costes de propiedad, y mejora el rendimiento de negocio. ABAST puede proporcionarle herramientas de automatización para gestión y aprovisionamiento de recursos de almacenamiento, y para la gestión del rendimiento desde la aplicación al dato, que soportan aplicaciones heterogéneas (Oracle, SQL Server, Sybase, Exchange…) y diferentes tipos de servidores y dispositivos SAN.
La gran cantidad de información que se produce o se guarda en una organización tiene un significado e importancia que varía a través del tiempo. Por lo tanto la información debe ser tratada y guardada de manera distinta, pues el nivel de acceso y consulta a la misma cambia a medida que pasa el tiempo y pierde su valor inicial. El concepto de ILM (Information Lifecycle Management) consiste en gestionar adecuadamente la información, determinando dónde y cómo debe estar guardada para garantizar un buen acceso y optimizar la capacidad de nuestro entorno de almacenamiento. ILM es una estrategia que le ayuda mantener un bajo coste total de la propiedad (TCO) y aumentar el valor para su negocio.
Les Storage Area Network (SAN) permeten l’ús compartit d’arrays de discs com a alternativa als sistemes propietaris, permetent la consolidació de l’emmagatzematge de dades i una major flexibilitat en connectivitat gràcies a tecnologies com Fibre Channel i iSCSI. La virtualització de l’emmagatzematge ofereix major modularitat i permet una administració i aprovisionament dels actius d’emmagatzematge molt més fàcil, el que afegeix més funcionalitat i ús. Gràcies al Thin Provisioning podem proporcionar capacitat d’emmagatzematge de disc a les nostres aplicacions des d’un repositori d’emmagatzematge virtualitzat, reduint la quantitat de capacitat física de disc requerida inicialment i augmentant-la de forma dinàmica. Els fabricants líders en emmagatzematge com HP i EMC compten amb solucions dissenyades específicament per a entorns virtuals. Simplifiquen la gestió, redueixen els costos d’adquisició, i garanteixen la disponibilitat de les dades.
La consolidació dels sistemes d’emmagatzematge i l’aparició de noves tecnologies hardware i software associades a l’entorn de còpia han permès una gran millora dels temps de backup i una major flexibilitat a l’hora de dissenyar el sistema de protecció de dades. L’ús de llibreries de cintes segueix sent una solució molt estesa, però el backup en disc amb llibreries virtuals (VLS) basades en discs de baix cost es posiciona com una tendència cada vegada més en alça per a les còpies de seguretat. aquestes solucions incorporen tecnologia de deduplicació que permet reduir la quantitat de dades a emmagatzemar i augmentar els períodes de retenció, i tecnologia de replicació, que permet consolidar les còpies de diferents seus i facilitar la restauració en cas de desastre. Tot això ofereix al departament de TI una major fiabilitat de les dades emmagatzemades, una reducció dels temps de finestra de backup i de recuperació, i major flexibilitat en l’administració de l’entorn.
L’ús de solucions de gestió centralitzada de l’emmagatzematge permet administrar les seves solucions storage SAN, NAS i aplicatius, tant en sistemes físics com virtuals, amb una visió global que simplifica la gestió de les seves TI, augmenta l’eficàcia de funcionament i la protecció de les seves dades, redueix costos operatius i costos de propietat, i millora el rendiment de negoci. ABAST pot proporcionar eines d’automatització per a gestió i aprovisionament de recursos d’emmagatzematge, i per a la gestió del rendiment des de l’aplicació a la dada, que suporten aplicacions heterogènies (Oracle, SQL Server, Sybase, Exchange …) i diferents tipus de servidors i dispositius SAN.
La gran quantitat d’informació que es produeix o es guarda en una organització té un significat i importància que varia a través del temps. Per tant la informació ha de ser tractada i guardada de manera diferent, ja que el nivell d’accés i consulta a la mateixa canvia a mesura que passa el temps i perd el seu valor inicial. El concepte de ILM (Information Lifecycle Management) consisteix a gestionar adequadament la informació, determinant on i com ha d’estar guardada per garantir un bon accés i optimitzar la capacitat del nostre entorn d’emmagatzematge. ILM és una estratègia que l’ajuda a mantenir un baix cost total de la propietat (TCO) i augmentar el valor per al seu negoci.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO eCapture</span></h4> <span class=”hps”>Mòdul</span> <span class=”hps”>per digitalitzar</span> <span class=”hps”>i capturar</span> <span class=”hps”>documents</span>, <span class=”hps alt-edited”>indexar-los</span> <span class=”hps”>i el seu arxiu</span> <span class=”hps”>digital a la seva</span> <span class=”hps”>corresponent</span> <span class=”hps”>àrea</span> <span class=”hps”>documental.</span> <span class=”hps”>Permet</span> <span class=”hps”>digitalitzar</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>i importar</span><span class=”hps”>/</span><span class=”hps alt-edited”>arxivar</span> <span class=”hps”>altres</span> <span class=”hps”>arxius</span> <span class=”hps”>en qualsevol</span> <span class=”hps”>format</span> (pdf, doc, xls, avi, mpg…). <span class=”hps”>Inclou</span> <span class=”hps”>l’opció</span> <span class=”hps”>de reconeixement</span> <span class=”hps”>automàtic</span> <span class=”hps”>de dades</span> <span class=”hps”>OCR</span> <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>de codis de</span> <span class=”hps”>barres.</span> <span class=”hps”>Compleix</span> <span class=”hps”>amb</span> <span class=”hps”>la norma</span> <span class=”hps”>de digitalització</span> <span class=”hps”>certificada</span> <span class=”hps”>segons l’Ordre</span> <span class=”hps”>EHA</span><span class=”hps”>/</span><span class=”hps”>962/2007</span>, permetent el <span class=”hps”>tractament de</span> <span class=”hps”>Factures que</span> <span class=”hps”>arriben</span> <span class=”hps”>en format</span> <span class=”hps”>electrònic</span> <span class=”hps”>com</span> <span class=”hps”>són</span> <span class=”hps”>les</span> <span class=”hps”>Factures</span> <span class=”hps”>en format</span> <span class=”hps”>PDF</span> <span class=”hps”>Signat</span> <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>XML</span> <span class=”hps”>format</span> <span class=”hps”>Facturae</span>.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO Check Facility</span></h4> <span class=”hps”>Sistema</span> <span class=”hps”>d’aprovació,</span> <span class=”hps”>verificació</span> <span class=”hps”>i revisió</span> <span class=”hps”>de documents</span> <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>altres processos</span> <span class=”hps”>corporatius</span> <span class=”hps”>mitjançant</span> <span class=”hps”>Workflow</span> <span class=”hps”>de tasques</span>, <span class=”hps”>amb</span> <span class=”hps”>notificacions</span> <span class=”hps”>als</span> <span class=”hps”>usuaris mitjançant</span> <span class=”hps”>correu</span> <span class=”hps”>electrònic</span>. <span class=”hps”>Fluxos</span> <span class=”hps”>totalment</span> <span class=”hps”>parametritzables</span> <span class=”hps”>a</span> <span class=”hps”>les</span> <span class=”hps”>necessitats del</span> <span class=”hps”>Client.</span> <span class=”hps”>Els</span> <span class=”hps”>diferents</span> <span class=”hps”>usuaris</span> <span class=”hps”>de negoci</span> <span class=”hps”>poden validar</span>, verificar, retenir, rebutjar <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>aprovar els</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>que</span> <span class=”hps”>siguin de la seva</span> <span class=”hps”>competència</span>, quedant <span class=”hps”>constància</span> <span class=”hps”>de les accions</span> <span class=”hps”>mitjançant un</span> <span class=”hps”>Audit</span> <span class=”hps”>Trail</span>.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO Web Viewer</span></h4> <span class=”hps”>Repositori</span> <span class=”hps”>Documental</span> <span class=”hps atn”>(</span>Gestor Documental) <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>de continguts</span> <span class=”hps”>multiformat</span>, <span class=”hps”>arxivant</span> <span class=”hps”>qualsevol</span> <span class=”hps”>informació</span> <span class=”hps”>digital</span> <span class=”hps atn”>(</span>imatges, <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>office</span>, sms, <span class=”hps”>cad</span>, vídeo <span class=”hps”>…</span>.) <span class=”hps”>Utilitzant el</span> <span class=”hps”>navegador</span> <span class=”hps”>com</span> <span class=”hps”>interfície</span> <span class=”hps”>d’usuari.</span> <span class=”hps”>Conté una</span> <span class=”hps”>avançada</span> <span class=”hps”>i potent</span> <span class=”hps”>recerca de documents</span> <span class=”hps”>per</span> <span class=”hps”>qualsevol índex</span> <span class=”hps”>identificat</span> <span class=”hps alt-edited”>de l’arxiu.</span> <span class=”hps”>La</span> <span class=”hps”>Hite_List</span> <span class=”hps atn”>(</span>o <span class=”hps”>llista</span> <span class=”hps”>d’encerts</span>) dels <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>que compleixen</span> <span class=”hps”>el criteri</span> <span class=”hps”>de selecció</span> <span class=”hps”>anteriorment</span> <span class=”hps”>sol·licitat</span>, <span class=”hps”>amb</span> <span class=”hps”>memorització</span> <span class=”hps”>de cerca com</span> <span class=”hps”>”favorits</span>” <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>criteris</span> <span class=”hps”>d’ordenació</span>, i el <span class=”hps alt-edited”>resultat podent ser</span> <span class=”hps”>exportat a</span> <span class=”hps”>Pdf</span>, Excel <span class=”hps”>o</span> <span class=”hps”>Word</span>.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO eFactura OUT</span></h4> <span class=”hps”>Aquest</span> <span class=”hps”>mòdul</span> <span class=”hps”>gestiona l’enviament</span> <span class=”hps”>dels</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>sortints</span> <span class=”hps”>de l’empresa</span> <span class=”hps atn”>(</span>Factures a <span class=”hps”>clients</span>, <span class=”hps”>Comandes</span><span class=”hps”>…</span>). <span class=”hps”>Converteix</span> <span class=”hps”>els</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>originals</span> <span class=”hps”>a diferents</span> <span class=”hps”>formats</span>, <span class=”hps”>per</span> <span class=”hps”>exemple</span>, PDF <span class=”hps”>o</span> <span class=”hps”>XML</span>, <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>arxiva</span> <span class=”hps”>les</span> <span class=”hps”>imatges un cop</span> <span class=”hps”>enviades</span> <span class=”hps”>al repositori</span> <span class=”hps”>web</span> <span class=”hps”>Viewer</span>. <span class=”hps”>Incorpora</span> <span class=”hps”>signatura</span> <span class=”hps”>digital</span> <span class=”hps”>completa als</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>que ho requereixin,</span> <span class=”hps”>per</span> <span class=”hps”>exemple</span> <span class=”hps”>Factures a</span> C<span class=”hps”>lients</span>.
<span style=”color: #cc99ff; font-size: x-large;”>eFactura IN</span> <span style=”color: #cc99ff; font-size: large;”><span class=”hps”>Gestió</span> <span class=”hps”>Electrònica</span> <span class=”hps”>Certificada</span> <span class=”hps”>de Factures</span> <span class=”hps”>de Proveïdors</span> </span>
<span style=”color: #cc99ff; font-size: x-large;”>eFactura OUT</span> <span style=”color: #cc99ff; font-size: large;”><span class=”hps”>Emissió</span> <span class=”hps”>de Factura</span> <span class=”hps”>Electrònica</span> <span class=”hps”>a Clients</span> </span>

Solucions sectorials

Solucions verticals basades en FENIX ERP 2

La empreses d’una determinada indústria o que es dediquen a un determinat sector de serveis tenen unes particularitats específiques i unes problemàtiques comunes. Per això ABAST li ofereix verticalitzacions de FENIX ERP 2 que s’ajusten perfectament a les necessitats de les organitzacions pertanyents a cada sector.

Fènix Serveis / Projectes

Per a empreses de serveis o amb projectes com unitat de negoci

Fènix Distribució

Per a empreses de distribució / comerç majorista.

Fènix Injection

Per a empreses del sector del plàstic amb processos d’injecció o extrusió.

Fènix Edifica

Per al sector de materials de la construcció.

Fènix Electra

Per a empreses del sector de material elèctric.

Fènix Tèxtil

Per a empreses del sector tèxtil.

Fènix Calçat

Per a empreses del sector calçat

Fènix Maquinària

Per a empreses de fabricació, distribució, venda o serveis post venda de maquinària industrial.

Fènix Electrodomèstics

Per a empreses de fabricació, distribució, venda o serveis post venda d’electrodomèstics.

Fènix Accessoris

Per a empreses de fabricació o distribució de recanvis, accessoris, complements i components per a la indústria de l’automòbil, electrònica, maquinària

Fènix Química

Per a empreses del sector químic.

Fènix Metall

Per a empreses del sector de la manipulació metàl·lica.

Fènix Joguines

Per fabricants o importadors de joguines.
Si ets usuari registrat d’aquest web podràs accedir a tot el contingut, incloent la descàrrega de molts documents que només són accessibles per a usuaris registrats. <h5><a title=”Accés” href=”http://www.abast.es/ca/acces/”>⇒ Fes clic aquí per iniciar sessió o registrar-te</a></h5>
<h5><a href=”https://itsupport.abast.es”>⇒ Accés al Portal de Serveis d’ABAST</a> (només clients amb contracte de suport)</h5> <h5><a title=”Parte de avería” href=”http://www.abast.es/ca/avaries-hp/”>⇒ Formulari servei tècnic HPE / HP – part d’avaria</a></h5>
<h5><a href=”https://correoweb.abast.es/owa”>⇒ Accés al correu corporatiu</a></h5> <h5><a href=”http://portal.abast.es”>⇒ Accés a aplicacions Notes</a></h5> <h5><a href=”https://itsupport.abast.es”>⇒ Accés a portal de serveis per a suport i report d’incidències</a></h5>
Las Storage Area Network (SAN) permiten el uso compartido de arrays de discos como alternativa a los sistemas propietarios, permitiendo la consolidación del almacenamiento de datos y una mayor flexibilidad en conectividad gracias a tecnologías como Fibre Channel e iSCSI. La virtualización del almacenamiento ofrece mayor modularidad y permite una administración y provisionamiento de los activos de almacenamiento mucho más fácil, lo que añade mayor funcionalidad y uso. Gracias al Thin Provisioning podemos proporcionar capacidad de almacenamiento de disco a nuestras aplicaciones desde un repositorio de almacenamiento virtualizado, reduciendo la cantidad de capacidad física de disco requerida inicialmente y aumentándola de forma dinámica. Los fabricantes líderes en almacenamiento como HPE y EMC cuentan con soluciones diseñadas específicamente para entornos virtuales. Simplifican la gestión, reducen los costes de adquisición, y garantizan la disponibilidad de los datos.
La consolidación de los sistemas de almacenamiento y la aparición de nuevas tecnologías hardware y software asociados al entorno de copia han permitido una gran mejora de los tiempos de backup y una mayor flexibilidad a la hora de diseñar el sistema de protección de datos. El uso de librerías de cintas sigue siendo una solución muy extendida, pero el backup en disco con librerías virtuales (VLS) basadas en discos de bajo coste se posiciona como una tendencia cada vez más en auge para las copias de seguridad. estas soluciones incorporan tecnología de deduplicación que permite reducir la cantidad de datos a almacenar y aumentar los periodos de retención, y tecnología de replicación, que permite consolidar las copias de diferentes sedes y facilitar la restauración en caso de desastre. Todo ello ofrece al departamento de TI una mayor fiabilidad de los datos almacenados, una reducción de los tiempos de ventana de backup y de recuperación, y mayor flexibilidad en la administración del entorno.
La pérdida masiva de información es espectacularmente costosa en tiempo y dinero. Las estadísticas demuestran que el 90% de las organizaciones que han sufrido una pérdida de este tipo no han podido continuar en su negocio durante un periodo de dos años. La reducción tanto de su RPO (Recovery Print Objective) como RTO (Recovery Time Objective) se lleva a cabo implantando soluciones de contingencia y continuidad de negocio, mediante la integración de herramientas de backup con entornos de replicación. Todo ello desde una única consola de gestión. Se consigue así reducir la pérdida de información y el tiempo de recupe-ración, evitando el impacto negativo en su negocio. ABAST puede ofrecerle sus servicios de consultoría para desarrollar un Plan de Contingencia o un Plan de Continuidad de Negocio, así como las soluciones tecnológicas necesarias y los servicios asociados para su implantación y mantenimiento.
El uso de soluciones de gestión centralizada del almacenamiento permite administrar sus soluciones storage SAN, NAS y aplicativos, tanto en sistemas físicos como virtuales, con una visión global que simplifica la gestión de sus TI, aumenta la eficacia de funcionamiento y la protección de sus datos, reduce costes operativos y costes de propiedad, y mejora el rendimiento de negocio. ABAST puede proporcionarle herramientas de automatización para gestión y aprovisionamiento de recursos de almacenamiento, y para la gestión del rendimiento desde la aplicación al dato, que soportan aplicaciones heterogéneas (Oracle, SQL Server, Sybase, Exchange…) y diferentes tipos de servidores y dispositivos SAN.
La gran cantidad de información que se produce o se guarda en una organización tiene un significado e importancia que varía a través del tiempo. Por lo tanto la información debe ser tratada y guardada de manera distinta, pues el nivel de acceso y consulta a la misma cambia a medida que pasa el tiempo y pierde su valor inicial. El concepto de ILM (Information Lifecycle Management) consiste en gestionar adecuadamente la información, determinando dónde y cómo debe estar guardada para garantizar un buen acceso y optimizar la capacidad de nuestro entorno de almacenamiento. ILM es una estrategia que le ayuda mantener un bajo coste total de la propiedad (TCO) y aumentar el valor para su negocio.
Les Storage Area Network (SAN) permeten l’ús compartit d’arrays de discs com a alternativa als sistemes propietaris, permetent la consolidació de l’emmagatzematge de dades i una major flexibilitat en connectivitat gràcies a tecnologies com Fibre Channel i iSCSI. La virtualització de l’emmagatzematge ofereix major modularitat i permet una administració i aprovisionament dels actius d’emmagatzematge molt més fàcil, el que afegeix més funcionalitat i ús. Gràcies al Thin Provisioning podem proporcionar capacitat d’emmagatzematge de disc a les nostres aplicacions des d’un repositori d’emmagatzematge virtualitzat, reduint la quantitat de capacitat física de disc requerida inicialment i augmentant-la de forma dinàmica. Els fabricants líders en emmagatzematge com HP i EMC compten amb solucions dissenyades específicament per a entorns virtuals. Simplifiquen la gestió, redueixen els costos d’adquisició, i garanteixen la disponibilitat de les dades.
La consolidació dels sistemes d’emmagatzematge i l’aparició de noves tecnologies hardware i software associades a l’entorn de còpia han permès una gran millora dels temps de backup i una major flexibilitat a l’hora de dissenyar el sistema de protecció de dades. L’ús de llibreries de cintes segueix sent una solució molt estesa, però el backup en disc amb llibreries virtuals (VLS) basades en discs de baix cost es posiciona com una tendència cada vegada més en alça per a les còpies de seguretat. aquestes solucions incorporen tecnologia de deduplicació que permet reduir la quantitat de dades a emmagatzemar i augmentar els períodes de retenció, i tecnologia de replicació, que permet consolidar les còpies de diferents seus i facilitar la restauració en cas de desastre. Tot això ofereix al departament de TI una major fiabilitat de les dades emmagatzemades, una reducció dels temps de finestra de backup i de recuperació, i major flexibilitat en l’administració de l’entorn.
L’ús de solucions de gestió centralitzada de l’emmagatzematge permet administrar les seves solucions storage SAN, NAS i aplicatius, tant en sistemes físics com virtuals, amb una visió global que simplifica la gestió de les seves TI, augmenta l’eficàcia de funcionament i la protecció de les seves dades, redueix costos operatius i costos de propietat, i millora el rendiment de negoci. ABAST pot proporcionar eines d’automatització per a gestió i aprovisionament de recursos d’emmagatzematge, i per a la gestió del rendiment des de l’aplicació a la dada, que suporten aplicacions heterogènies (Oracle, SQL Server, Sybase, Exchange …) i diferents tipus de servidors i dispositius SAN.
La gran quantitat d’informació que es produeix o es guarda en una organització té un significat i importància que varia a través del temps. Per tant la informació ha de ser tractada i guardada de manera diferent, ja que el nivell d’accés i consulta a la mateixa canvia a mesura que passa el temps i perd el seu valor inicial. El concepte de ILM (Information Lifecycle Management) consisteix a gestionar adequadament la informació, determinant on i com ha d’estar guardada per garantir un bon accés i optimitzar la capacitat del nostre entorn d’emmagatzematge. ILM és una estratègia que l’ajuda a mantenir un baix cost total de la propietat (TCO) i augmentar el valor per al seu negoci.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO eCapture</span></h4> <span class=”hps”>Mòdul</span> <span class=”hps”>per digitalitzar</span> <span class=”hps”>i capturar</span> <span class=”hps”>documents</span>, <span class=”hps alt-edited”>indexar-los</span> <span class=”hps”>i el seu arxiu</span> <span class=”hps”>digital a la seva</span> <span class=”hps”>corresponent</span> <span class=”hps”>àrea</span> <span class=”hps”>documental.</span> <span class=”hps”>Permet</span> <span class=”hps”>digitalitzar</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>i importar</span><span class=”hps”>/</span><span class=”hps alt-edited”>arxivar</span> <span class=”hps”>altres</span> <span class=”hps”>arxius</span> <span class=”hps”>en qualsevol</span> <span class=”hps”>format</span> (pdf, doc, xls, avi, mpg…). <span class=”hps”>Inclou</span> <span class=”hps”>l’opció</span> <span class=”hps”>de reconeixement</span> <span class=”hps”>automàtic</span> <span class=”hps”>de dades</span> <span class=”hps”>OCR</span> <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>de codis de</span> <span class=”hps”>barres.</span> <span class=”hps”>Compleix</span> <span class=”hps”>amb</span> <span class=”hps”>la norma</span> <span class=”hps”>de digitalització</span> <span class=”hps”>certificada</span> <span class=”hps”>segons l’Ordre</span> <span class=”hps”>EHA</span><span class=”hps”>/</span><span class=”hps”>962/2007</span>, permetent el <span class=”hps”>tractament de</span> <span class=”hps”>Factures que</span> <span class=”hps”>arriben</span> <span class=”hps”>en format</span> <span class=”hps”>electrònic</span> <span class=”hps”>com</span> <span class=”hps”>són</span> <span class=”hps”>les</span> <span class=”hps”>Factures</span> <span class=”hps”>en format</span> <span class=”hps”>PDF</span> <span class=”hps”>Signat</span> <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>XML</span> <span class=”hps”>format</span> <span class=”hps”>Facturae</span>.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO Check Facility</span></h4> <span class=”hps”>Sistema</span> <span class=”hps”>d’aprovació,</span> <span class=”hps”>verificació</span> <span class=”hps”>i revisió</span> <span class=”hps”>de documents</span> <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>altres processos</span> <span class=”hps”>corporatius</span> <span class=”hps”>mitjançant</span> <span class=”hps”>Workflow</span> <span class=”hps”>de tasques</span>, <span class=”hps”>amb</span> <span class=”hps”>notificacions</span> <span class=”hps”>als</span> <span class=”hps”>usuaris mitjançant</span> <span class=”hps”>correu</span> <span class=”hps”>electrònic</span>. <span class=”hps”>Fluxos</span> <span class=”hps”>totalment</span> <span class=”hps”>parametritzables</span> <span class=”hps”>a</span> <span class=”hps”>les</span> <span class=”hps”>necessitats del</span> <span class=”hps”>Client.</span> <span class=”hps”>Els</span> <span class=”hps”>diferents</span> <span class=”hps”>usuaris</span> <span class=”hps”>de negoci</span> <span class=”hps”>poden validar</span>, verificar, retenir, rebutjar <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>aprovar els</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>que</span> <span class=”hps”>siguin de la seva</span> <span class=”hps”>competència</span>, quedant <span class=”hps”>constància</span> <span class=”hps”>de les accions</span> <span class=”hps”>mitjançant un</span> <span class=”hps”>Audit</span> <span class=”hps”>Trail</span>.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO Web Viewer</span></h4> <span class=”hps”>Repositori</span> <span class=”hps”>Documental</span> <span class=”hps atn”>(</span>Gestor Documental) <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>de continguts</span> <span class=”hps”>multiformat</span>, <span class=”hps”>arxivant</span> <span class=”hps”>qualsevol</span> <span class=”hps”>informació</span> <span class=”hps”>digital</span> <span class=”hps atn”>(</span>imatges, <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>office</span>, sms, <span class=”hps”>cad</span>, vídeo <span class=”hps”>…</span>.) <span class=”hps”>Utilitzant el</span> <span class=”hps”>navegador</span> <span class=”hps”>com</span> <span class=”hps”>interfície</span> <span class=”hps”>d’usuari.</span> <span class=”hps”>Conté una</span> <span class=”hps”>avançada</span> <span class=”hps”>i potent</span> <span class=”hps”>recerca de documents</span> <span class=”hps”>per</span> <span class=”hps”>qualsevol índex</span> <span class=”hps”>identificat</span> <span class=”hps alt-edited”>de l’arxiu.</span> <span class=”hps”>La</span> <span class=”hps”>Hite_List</span> <span class=”hps atn”>(</span>o <span class=”hps”>llista</span> <span class=”hps”>d’encerts</span>) dels <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>que compleixen</span> <span class=”hps”>el criteri</span> <span class=”hps”>de selecció</span> <span class=”hps”>anteriorment</span> <span class=”hps”>sol·licitat</span>, <span class=”hps”>amb</span> <span class=”hps”>memorització</span> <span class=”hps”>de cerca com</span> <span class=”hps”>”favorits</span>” <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>criteris</span> <span class=”hps”>d’ordenació</span>, i el <span class=”hps alt-edited”>resultat podent ser</span> <span class=”hps”>exportat a</span> <span class=”hps”>Pdf</span>, Excel <span class=”hps”>o</span> <span class=”hps”>Word</span>.
<h4><span style=”color: #cc99ff;”>SCAN_VISIO eFactura OUT</span></h4> <span class=”hps”>Aquest</span> <span class=”hps”>mòdul</span> <span class=”hps”>gestiona l’enviament</span> <span class=”hps”>dels</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>sortints</span> <span class=”hps”>de l’empresa</span> <span class=”hps atn”>(</span>Factures a <span class=”hps”>clients</span>, <span class=”hps”>Comandes</span><span class=”hps”>…</span>). <span class=”hps”>Converteix</span> <span class=”hps”>els</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>originals</span> <span class=”hps”>a diferents</span> <span class=”hps”>formats</span>, <span class=”hps”>per</span> <span class=”hps”>exemple</span>, PDF <span class=”hps”>o</span> <span class=”hps”>XML</span>, <span class=”hps”>i</span> <span class=”hps”>arxiva</span> <span class=”hps”>les</span> <span class=”hps”>imatges un cop</span> <span class=”hps”>enviades</span> <span class=”hps”>al repositori</span> <span class=”hps”>web</span> <span class=”hps”>Viewer</span>. <span class=”hps”>Incorpora</span> <span class=”hps”>signatura</span> <span class=”hps”>digital</span> <span class=”hps”>completa als</span> <span class=”hps”>documents</span> <span class=”hps”>que ho requereixin,</span> <span class=”hps”>per</span> <span class=”hps”>exemple</span> <span class=”hps”>Factures a</span> C<span class=”hps”>lients</span>.
<span style=”color: #cc99ff; font-size: x-large;”>eFactura IN</span> <span style=”color: #cc99ff; font-size: large;”><span class=”hps”>Gestió</span> <span class=”hps”>Electrònica</span> <span class=”hps”>Certificada</span> <span class=”hps”>de Factures</span> <span class=”hps”>de Proveïdors</span> </span>
<span style=”color: #cc99ff; font-size: x-large;”>eFactura OUT</span> <span style=”color: #cc99ff; font-size: large;”><span class=”hps”>Emissió</span> <span class=”hps”>de Factura</span> <span class=”hps”>Electrònica</span> <span class=”hps”>a Clients</span> </span>
<h3><span style=”color: #993300;”>Nuestros servicios</span></h3> Ofrecemos un completo conjunto de servicios para abordar todos los aspectos de un proyecto de implantación de una solución ERP. Nuestra depurada metodología, fruto de muchos años de experiencia, nos permite afrontar con garantías de éxito cualquier proyecto y asegurar un período de implantación breve. <h4>Asesoría y consultoría</h4> Estudio y asesoramiento sobre la infraestructura informática más adecuada para la correcta implantación de sus soluciones empresariales. <h4>Instalación de productos</h4> Instalación y configuración de todos los elementos por técnicos especializados en cada producto, garantizando el correcto arranque del sistema. <h4>Formación técnica</h4> Para que su personal técnico pueda participar activamente a lo largo del proyecto y posteriormente llevar con independencia el mantenimiento básico del sistema. <h4>Formación de usuarios</h4> Optimizada para que los usuarios sean capaces de operar libremente con el nuevo software en un corto período de tiempo. <h4>Ampliación de funcionalidades</h4> Si su organización crece y tiene nuevas necesidades le ayudamos a desplegar nuevas funcionalidades de la solución que quizás no se contemplaron en el proyecto original, consiguiendo un máximo rendimiento del producto y de la inversión inicial, una evolución permanente mejorando su competitividad. <h4>Desarrolladores de sistema – Adaptación de la solución a su empresa</h4> Podemos incluir particularidades o necesidades de su empresa en los procesos de la aplicación. Obtendrá así una ampliación de funcionalidades y una mejor adaptación a su negocio. <h4>Desarrollo de las soluciones Business Intelligence</h4> Contamos con una división especializada en proyectos de Inteligencia Empresarial que le puede ayudar a sacar el máximo partido de las herramientas BI propias de la solución o integrarlas con otras soluciones Business Intelligence y de gestión de datos. <h4>Soluciones de gestión documental</h4> Desde nuestra división de proyectos de gestión documental podemos ofrecerle también soluciones para automatizar procesos tradicionalmente ligados al uso de papel, como por ejemplo la gestión de facturas de proveedores, de forma totalmente integrada con su ERP. <h4>Solución Global</h4> Podemos ofrecerle una solución global como proveedor único, que incluya tanto el software, como la infraestructura hardware necesaria para soportar las aplicaciones, soluciones para garantizar la seguridad de los datos, mejorar el rendimiento de la red, etc.

Registration

Forgotten Password?