Tipologia de serveis

Projectes

Els projectes constitueixen la principal activitat de l’àrea de desenvolupament de solucions a mida d’ABAST. A continuació se citen els aspectes més rellevants en l’execució de qualsevol projecte:
 • Divisió del projecte en fases: anàlisi funcional, disseny tècnic / gràfic, desenvolupament i instal·lació i posada en marxa.
 • Ús de metodologies àgils partint dels estàndards de Esprit.
 • Seguiment enfocat al compliment de la planificació.
 • Gestió de la qualitat en tots els lliuraments.
 • Control preventiu dels riscos per a mitigar-los o minimitzar el seu impacte.
Aspectes a tenir en compte en la finalització del projecte:
 • S’entrega el codi font de l’aplicació desenvolupada.
 • Contracte de garantia sobre possibles defectes que poguessin sorgir.
 • L’empresa disposa de l’opció de lliurament “claus en mà, en aquest cas es realitza la formació de tots aquells aspectes necessaris perquè les persones designades per l’empresa per al manteniment de l’aplicació puguin absorbir el coneixement necessari.
 • Amb l’objectiu de donar un servei global es posa a disposició de les empreses un contracte de manteniment opcional. Aquest suport és totalment adaptable a les necessitats de cada empresa i permet a aquesta delegar aquelles funcions o tasques que consideri oportú.
En tot el cicle de vida del projecte fixarem a un responsable del projecte que serà l’encarregat de gestionar el projecte i serà l’interlocutor principal amb els responsables de l’empresa.

Outsourcing

L’outsourcing de tècnics és entès per nosaltres com aquelles prestacions de serveis que permeten modelar un servei informàtic a realitzar segons les necessitats concretes d’una empresa en un moment determinat. Les prestacions de serveis s’executen normalment com sessions presencials dels nostres tècnics a les empreses per un temps o una periodicitat a determinar. Els perfils disponibles per a la prestació serien els següents:
 • Programador Senior: Realitzarà unes tasques de desenvolupament en la tecnologia o eines establertes i que seran gestionades per un responsable de projectes que podrà ser de l’empresa o d’Abast.
 • Analista / Programador: A més de les tasques anteriors, aporta la capacitat analitzar i donar solucions a qüestions tècniques relacionades amb el seu àmbit tècnic.
 • Dissenyador Gràfic: Realitzarà les tasques de disseny gràfic i/o maquetació en HTML a projectes en entorn web.
 • Cap de Projecte: Realitzarà les tasques de presa de requeriments, anàlisi funcional, gestió i seguiment de tècnics i/o projectes que l’empresa consideri.
 • Consultor:Podrà realitzar serveis específics com ara formació en eines, auditoria d’aplicacions, dimensionament de projectes o consultoria de negoci en base a la nostra experiència.
Els nostres tècnics tenen l’experiència i la capacitat necessària per a la realització de serveis de forma autogestionada però també, i si l’ocasió ho requereix, poden formar part d’equips mixtes de treball amb altres tècnics de l’empresa o de tercers. La forma de treballar dels tècnics s’adaptarà als estàndards de cada empresa però es garanteix la mateixa formació i ús de la metodologia que apliquem en els projectes.

Oficines Tècniques

Les oficines tècniques són el tipus de servei especialitzat en una tecnologia o plataforma concreta per cobrir unes necessitats conegudes i que tenen continuïtat en el temps. Aquest tipus de servei se sol plantejar com una externalització del manteniment i suport en una o diverses aplicacions informàtiques. Els beneficis que pot obtenir l’empresa amb aquesta externalització són:
 • Servei especialitzat i de proximitat amb l’empresa
 • Delegació en la gestió del servei pel que l’empresa s’encarrega de mesurar la qualitat i la satisfacció que proporcionen els serveis que ofereix l’oficina tècnica.
 • Establiment d’una metodologia de treball: gestió de requeriments, control d’entregables, pautes per als passos a producció, etc.
 • Control i coordinació en el desenvolupament de noves aplicacions relacionades.
Una oficina tècnica es planteja com un servei amb els següents aspectes:
 • Definició: S’ha de definir un equip de persones que formen l’oficina tècnica. Els perfils que podem aportar són els descrits en el punt anterior.
 • Dimensionament: Un cop es fixen els indicadors de servei esperats per part de l’empresa, es dimensionarà quants recursos de cada perfil són necessaris i el percentatge de dedicació de cada un d’ells.
 • Ubicació: El lloc físic on l’equip prestarà els seus serveis podrà ser a l’empresa o a Abast, s’hauran de tenir en compte criteris com a interacció amb persones de l’empresa, comunicacions o procediments a implementar.
 • Temporalitat: S’ha de fixar un període d’actuació mínim de l’equip que permeti avaluar la capacitat de resolució del mateix.
 • Flexibilitat: S’han de poder afegir o treure recursos a l’equip de forma planificada en funció de la càrrega de treball.
Dins de l’equip fixarem a un responsable del servei que serà l’encarregat de gestionar l’equip i serà l’interlocutor principal amb els responsables de l’empresa. La forma de treballar dels nostres tècnics s’adapta als estàndards de cada empresa però es garanteix la mateixa formació i ús de la metodologia que apliquem en els projectes.

Registration

Forgotten Password?