Microsoft Dynamics NAV Sector Químic

ATENCIÓ

Aquesta pàgina pertany a una versió anterior de la verticalització per al Sector Químic, per a informació actualitzada vagi a http://www.abast.es/ca/aplicacions-de-negoci/solucions-erp/microsoft-dynamics-365-business-central/dynamics-365-business-central-sector-quimic/
 

Microsoft Dynamics NAV Sector Químic

L’aparició de nous mercats i productes en el sector químic estan promovent canvis en un entorn cada vegada més ampli i competitiu. Amb visió de futur, ABAST pot proporcionar-li una solució específica basada en Microsoft Dynamics NAV que dóna resposta a les necessitats emergents de les companyies químiques. Microsoft Dynamics NAV Sector Químic és una aplicació informàtica pensada exclusivament per a aquelles empreses l’activitat principal de les quals és la fabricació, distribució, envasat, etc. de productes químics. Aquesta solució facilita un gran nombre de prestacions particulars pensades per donar solucions específiques al sector, com per exemple:
 • Gestió d’envasat: control d’estocs, envasat mitjançant ordres d’ompliment, seguiment, emmagatzematge en una unitat de mesura i venda en una altra, etc.
 • Gestió de qualitat: assajos, controls de qualitat, notes d’anàlisi, assignació de lots als articles.
 • Gestió de mermes: control de possibles mancances en les compres realitzades a proveïdors.
 • Gestió de fulls de càrrega: creació de fulles per controlar la càrrega dels camions i aprofitar-les per generar albarans.

Característiques generals

Visiti la pàgina sobre Característiques generals de Microsoft Dynamics NAV

Característiques de la solució per al sector Químic

Producció

Microsoft Dynamics NAV Sector Químic permet millorar la qualitat del producte i del servei ja que, a més d’especificar detalladament les demandes de cada un dels clients en particular, l’ajuda a maximitzar la capacitat de gestió en el procés de producció. Amb aquesta resolució podrà, entre d’altres:
 • Millorar la qualitat dels productes, gràcies a la possibilitat de definir i integrar els controls adequats.
 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir i quins components s’han de fabricar o comprar.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.
 • Realitzar controls de qualitat mitjançant notes d’anàlisi, classificant els productes per lots.
 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Crear nous productes a partir de la combinació de diferents components, seguint un model de mescla on es reflectirà el percentatge necessari de cada component.
 • Reduir el cicle de desenvolupament de nous productes, gràcies a l’automatització i integració d’aquest procés.
 • Fidelitzar i millorar el nivell de servei a clients d’acord amb la possibilitat de poder definir i controlar els requeriments de producte específics per a cada un d’ells, gràcies al tractament personalitzat que s’aconsegueix amb les seves aplicacions.

Gestió de despeses

Microsoft Dynamics NAV Sector Químic disposa d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la companyia així com controlar i gestionar costos. D’aquesta manera es gestiona eficientment l’inventari, s’optimitza el pla de producció i es minimitzen riscos. Així mateix, estableix amb precisió exacta el preu dels productes, la rendibilitat de la seva producció i la gestió de marges. També permet avaluar als proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.

Accés a la informació

Gràcies a l’automatització de processos sobre la base de la utilització de “workflows”, es potencia la col·laboració interdepartamental. Des de qualsevol àrea de l’empresa es podrà accedir a la informació necessària i de manera detallada sobre productes, inventari o procés de producció. Per exemple, es pot accedir a les propietats dels productes (preus, característiques físiques, envasat, etc.) a través d’una fitxa individual, associant fins i tot la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics. Entre altres coses, també serà capaç de:
 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible i eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors i assegurar així els acords assolits amb els clients.
 • Comprovar les necessitats de fabricació. Això implica tenir coneixement dels materials i components, les operacions, i les màquines que intervenen en l’elaboració d’un producte.
 • Planificar i controlar la producció sobre la base de la gestió de “sots” de producció.

Registration

Forgotten Password?