Quadres de Comandament (dashboards i scorecards)

Els quadres de comandament ofereixen una visualització intuïtiva dels indicadors empresarials per a aquells perfils d’usuaris responsables de monitoritzar, controlar i gestionar els processos de negoci, i poden ser personalitzats per a cada àrea de competència (finances, vendes, màrqueting, RRHH, TI…)

Els quadres de comandament són eines de gestió del rendiment empresarial (EPM) que es presenten davant els usuaris com una visualització dels indicadors empresarials. Permeten monitoritzar, controlar i gestionar els processos d’una organització a través de codis semafòrics que estableixen alertes amb les que disposar d’una visió completa del rendiment de la companyia.

Els quadres de comandament de gestió, amb les seves capacitats d’alerta, proporcionen un gran avantatge i molts beneficis. Els indicadors de compliment, avaluació, eficiència i eficàcia continguts en ells ofereixen una visió completa de l’organització i el seu rendiment, permetent comprovar, per exemple, si l’activitat diària està alineada amb l’estratègia corporativa o interpretar el que està passant i saber si hem prendre mesures de millora.

Segons la seva funció es poden classificar en:

  • Quadre de comandament operacional: quadre de comandament que ens ajuda en l’execució de processos.
  • Quadre de comandament tàctic: ens mostra informació que ajuda a controlar processos
  • Quadre de comandament estratègic: considerem estratègic al quadre de comandament que intervingui en la gestió del procés per a la consecució final d’objectius.

Un altre tipus de classificació és en funció del seu contingut, en aquest cas s’estableixen quatre categories:

  • Business Activity Monitoring (BAM): mostra en temps real informació de caràcter operacional i tàctic, utilitza els KPI (Key Performance Indicator), estan orientats al monitoratge, donen suport a la presa de decisions a molt curt termini i no necessiten de traçabilitat decisional .
  • Dashboarding: es coneixen així els quadres de comandament que mostren informació sense comparar-la amb objectius proposats. És a dir, amb ells únicament es poden visualitzar els KPI (Key Performance Indicator).
  • Scorecarding: mostren informació estratègica i estan orientats a mostrar objectius, per tant, a més d’oferir els indicadors KPI, permeten emmagatzemar en el sistema els KGI (Key Goal Indicador)
  • Balanced Scorecard: constitueixen una metodologia de gestió estratègica totalment independent.

ABAST és un dels majors experts a Espanya en Quadres de Comandament i en el disseny i creació de sistemes de Gestió del Rendiment.