Serveis de Manteniment de Centres de Dades

L'àrea de Data Center de ABAST, dedicada a la construcció i millora de centres de Processos de Dades (CPDs), ofereix també la gestió integral del manteniment de tots els sistemes d'instal·lació que componen un CPD. Aportem els nostres grans coneixements tècnics, llarga experiència i relació directa amb els millors fabricants, amb l'objectiu d'optimitzar el funcionament de les instal·lacions de la seva CPD i minimitzar les possibilitats d'error.

Manteniment

ABAST li ofereix les actuacions necessàries per assegurar el correcte funcionament d’una instal·lació de centre de dades en les condicions d’utilització per a les quals ha estat dissenyat, garantint la seguretat del servei, la defensa del medi ambient i les millors condicions de rendiment energètic assolibles.

Tipus de Servei

Manteniment Predictiu

Conjunt d’actuacions periòdiques de supervisió de les condicions d’estat i funcionament, programades prèviament per a cada instal·lació concreta. L’objectiu és detectar degradacions, tendències o desviacions respecte a les condicions de partida definides per a, en funció d’aquestes, aplicar nous protocols de manteniment preventiu, modificar les condicions preestablertes o bé determinar la necessitat d’intervencions correctives.

Manteniment Preventiu

Actuacions periòdiques d’inspecció, supervisió, monitorització, assaig de conformitat, verificació, revisió, regulació, ajust, posada a punt, i substitució sistemàtica de consumibles i components. Programades prèviament per a cada instal·lació concreta, són necessàries per assegurar un funcionament fiable. Permeten pal·liar les desviacions que es produeixen per la seva utilització normal, amb la finalitat de conservar la instal·lació en condicions òptimes de disponibilitat, funcionalitat i eficiència energètica durant tot el transcurs del seu període d’ús.

Manteniment Correctiu

Actuacions, programades o no, de reparació/substitució d’elements, components o equips avariats, fora de tolerància o en condicions precàries de fiabilitat. Aquestes alteracions poden ser resultat de circumstàncies fortuïtes, sobrevingudes per un envelliment natural de la instal·lació o com a conseqüència de l’aplicació de programes de manteniment preventiu inadequats. Tenen com a objecte restaurar les condicions de funcionalitat d’un component concret o d’una instal·lació en el seu conjunt.

Manteniment Tècnic-legal

Conjunt d’actuacions preventives i correctives necessàries per a complir les especificacions establertes per reglaments o normes d’obligat compliment.

Emergències 24×7

Actuacions correctives no programades necessàries per a, davant una fallada inesperada, restablir el funcionament d’una instal·lació en el menor espai de temps possible i donar continuïtat als processos productius.

cpd_mant_old

Normatives i regulacions legals

En els nostres serveis de manteniment tenim en compte les següents normes i regulacions:

Sistema de climatització de precisió

 • Reial Decret 138/2011, del 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries

Sistema de detecció i extinció d’incendis

 • Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Reial Decret 2267/2004, del 3 de desembre.

Sistema d’alimentació ininterrompuda

 • Protocols de manteniment segons instruccions del fabricant. Sistema de grup electrogen

Sistema de grup electrogen

 • Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió que va ser aprovat segons el Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002.
 • ITC-BT-40 Instal·lacions generadores en baixa tensió.

Sistema d’intrusió

 • Ordre INT / 316/2011, de l’1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada.

Sistema elèctric

 • Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat segons el Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002. En l’Annex 4, Verificacions i inspeccions de la Guia Tècnica d’Aplicació, s’indiquen els exàmens i assajos a realitzar segons normes UNE d’aplicació.
 • Decret 363/2004 del 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Sistema de monitorització

 • Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió que va ser aprovat segons el Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002.
 • TC-BT 51 Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis.

Neteges tècniques de sales blanques sota Standard ISO 14644

La sala blanca és un local en el qual es controla la concentració de partícules contingudes en l’aire i que a més la seva construcció i utilització es realitza de manera que el nombre de partícules introduïdes o generades i existents a l’interior del local sigui el menor possible i en què a més es poden controlar altres paràmetres importants com temperatura, humitat i pressió.

Altres serveis i solucions

A més dels serveis de manteniment esmentats, des de l’àrea de Data Center d’ABAST li podem oferir pràcticament qualsevol servei que requereixi relacionat amb el seu centre de dades:

 • Disseny i construcció de nous data centers
 • Projectes de millora de CPDs
 • Trasllats tècnics segurs
 • Auditories d’eficiència energètica (PUE/DDCiE)
 • Auditories de seguretat del CPD
 • Monitorització de CPDs
 • Sanejament/ordenació del cablejat de racks
 • Tancaments i Accessos

Descargue en formato PDF el Folleto sobre Mantenimiento de CPDs

img_pdf_folleto_mantenimiento_cpd