Oficina de Projectes

Una gestió de projectes deficient pot generar desviaments en els costos previstos, en els temps de lliurament i en els resultats i qualitat esperats. ABAST li ofereix diferents nivells de servei per ajudar a gestionar els seus projectes adequadament.

Es calcula que més del 70% dels projectes no han complert amb els seus objectius inicials. Aquestes dades indiquen que les organitzacions estan fent un ús ineficient dels seus recursos generant un cost excessiu. El fracàs dels projectes produeix les següents limitacions per al negoci:

img_oficina_de_proyectos_1

Què és la gestió de projectes?

La gestió de projectes és l’aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte per satisfer els seus requisits (abast, cost, temps, qualitat).

img_oficina_de_proyectos_2

Com saber si s’estan gestionant adequadament els projectes?

L’absència d’una gestió de projectes adequada genera una sèrie de contratemps típics, com ara:

 • Desviaments significatius dels projectes pel que fa a temps i cost. Incapacitat de determinar l’avanç del projecte o de realitzar previsions precises.
 • S’inicia el projecte sense disposar d’una definició precisa del mateix.
 • Canvis freqüents en els objectius inicials. A mesura que avança el projecte apareixen nous requisits no previstos.
 • Dificultat per disposar dels recursos necessaris en el moment precís.
 • No tractar adequadament a persones que tenen influència sobre el projecte.

Què s’aconsegueix amb la gestió de projectes?

Els projectes gestionats correctament tenen una sèrie de característiques en comú:

 • Planificació: les activitats a realitzar, els recursos que s’han d’utilitzar i els resultats a obtenir es planifiquen amb antelació. Això permet la utilització eficient dels recursos, sempre actuant de forma coordinada.
 • Estimacions precises: l’organització és capaç de dur a terme previsions realistes sobre l’abast, temps i cost del projecte.
 • Qualitat en els resultats: els entregables del projecte responen a les expectatives dels interessats.
 • Seguiment i control sobre el projecte: L’organització és capaç d’analitzar el rendiment del projecte. Així es proporciona capacitat de reacció.
img_oficina_de_proyectos_3

Enfoc de la gestió de projectes

Àrees de coneixement: Sovint es tendeix a simplificar la gestió de projectes en el control de l’abast, cost i temps. No obstant això una correcta gestió de projectes implica tractar altres aspectes com: qualitat, integració, recursos humans, comunicacions, compres i riscos.

img_oficina_de_proyectos_4

Cicle de vida del projecte: Resulta freqüent trobar organitzacions que centren tot el seu esforç en l’execució del projecte, mentre que deixen de banda aspectes tan fonamentals com la planificació detallada.

img_oficina_de_proyectos_5

Beneficis

Les organitzacions amb una gestió de projectes madura obtenen els següents beneficis:

 • Projectes acotats en temps i cost.
 • Control sobre l’evolució dels projectes.
 • Major flexibilitat, l’organització pot afrontar amb èxit els canvis organitzatius.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Major nivell de qualitat dels productes generats.
 • Major satisfacció del personal implicat.

Serveis de gestió de projectes

ABAST ofereix els següents serveis vinculats a la gestió de projectes:

img_oficina_de_proyectos_6