Anàlisi d’estat i informe de situació del CPD

Els Centres de Processos de Dades constitueixen les dependències en què es troben els actius més importants de les companyies: la informació. L’objectiu de l’anàlisi en un Centre de Procés de Dades és conèixer les vulnerabilitats existents per tal d’assegurar la integritat, la confidencialitat i disponibilitat de la informació. La importancia de las condiciones físicas i ambientales de los Centros de Procesos de Datos son mucho más importantes de lo que parece a simple vista para asegurar la disponibilidad de los servicios IT que las compañías ofrecen a sus usuarios.

Anàlisi d'estat del CPD

Els Centres de Procés de Dades constitueixen les dependències en què es troben els actius més importants de les companyies: la informació.

L’objectiu de l’anàlisi en un Centre de Procés de Dades és conèixer les vulnerabilitats existents per tal d’assegurar la integritat, la confidencialitat i disponibilitat de la informació.

La importància de les condicions físiques i ambientals dels Centres de Procés de Dades són molt més importants del que sembla a primera vista per assegurar la disponibilitat dels serveis IT que les companyies ofereixen als seus usuaris.

La cada vegada més difosa idea de Servei TI com a concepte extrem a extrem i la necessària dependència dels processos de negoci d’aquests serveis fa que cada vegada més s’incrementi la percepció de la importància que adquireix el bon funcionament dels Centres de Procés de Dades com a llocs repositoris del principal actiu de les companyies, que tal com comentàvem, sens dubte és: la informació.

Partint d’aquesta visió, es plantegen les Anàlisis de Seguretat del Centre de Procés de Dades sota tres enfocaments.

Enfocament de l’Anàlisi

 • Es revisa visualment que el Centre de Procés de Dades compleix amb els criteris d’implementació que defineixen les bones pràctiques en termes de volum, disposició i situació.
 • S’analitza mitjançant dispositius de mesura específics, i durant un període de temps definit, diferents paràmetres ambientals i elèctrics, per detectar deficiències en el servei ofert pel mateix Centre de Procés de Dades.
 • S’analitza que el disseny elèctric compleix amb els criteris d’alta disponibilitat que defineixen les bones pràctiques.

És molt important destacar el fet que s’avaluen els paràmetres al llarg d’un període continuat de temps utilitzant dispositius de mesurament que emmagatzemen els valors.

Paràmetres analitzats

Es categoritzaran tres tipus diferents de mesures: L’energia elèctrica, la temperatura i humitat, i també, la inspecció ocular.

Energia elèctrica:

Per poder extreure deduccions i proposar millores en la infraestructura actual, s’instal·len analitzadors de xarxa elèctrica en cadascuna de les fases de sortida dels SAIs mitjançant pinces teroidals punxades a cada cable de força RST, Neutre i Terra, mesurant durant set dies:

 • Tensió entre fases.
 • Tensió entre fase i neutre (si n’hi ha).
 • Tensió entre fase i terra.
 • Sobretensions.
 • Variacions de tensió.
 • Amperatge per fase.
 • Potència per fase.
 • Freqüència.
 • Variacions de freqüència.
 • Hormònics T.

Temperatura i humitat:

Per a realitzar les mesures necessàries referents als equips de climatització, s’utilitzarà un registrador que recollirà la temperatura i la humitat en diferents punts durant 7 dies.

En relació a les condicions d’humitat i temperatura, es treballen els conceptes d’electricitat estàtica i de diferència psicomètrica.

Inspecció ocular:

Es realitzaran inspeccions oculars de tots els equips d’energia, temperatura, seguretat, etc. que hi ha al Centre de Procés de Dades, amb la intenció de poder establir una relació de deficiències o propostes de millora.

En aquest cas s’auditen:

 • Xarxa elèctrica (Revisió de quadres elèctrics, equips de protecció, cablejat, punts de connexió, punts d’il·luminació i llums d’emergència).
 • Situació i estat de les màquines.
 • Estat del manteniment de les màquines.
 • Detenció i extinció d’incendis.
 • Conductes i conductor de retorn de ventilació.

Aquesta part de l’anàlisi és la més important, atès que es visualitza en la mateixa l’impacte sobre els processos de negoci que es deriven de l’ús de tecnologies.

Altres paràmetres analitzats

Sistema de tancament de la sala

Els CPD resulten cada vegada més crítics per a l’empresa i se’ls exigeix una major seguretat i protecció davant de riscos no desitjats (foc, aigua, actes vandàlics …).

Entre els factors més importants, es pot destacar el de garantir la continuïtat del servei a clients, ja que en aquests àmbits és molt important la protecció física dels equips informàtics o de les comunicacions implicades, així com servidors de bases de dades que puguin contenir informació crítica.

Per això, es verificarà el sistema de tancament de la sala, en quant a:

 • Capacitat de creixement.
 • Flexibilitat.
 • Modularitat.

Sistemes de seguretat, monitorització d’alarmes i control d’accessos.

Per això, es verificarà el sistema de tancament de la sala, així com: La necessitat operativa, de continuïtat del CPD i l’objectiu de preservar el CPD i el seu equipament de grans danys o fins i tot, catàstrofes en cas de: incendi, intrusió, possibles fuites d’aigua, fallades de corrent, o en els diferents sistemes auxiliars…. I davant de qualsevol altra circumstància, obliga prestar especial atenció també als sistemes de seguretat, monitorització d’alarmes i control d’accessos, així com a disposar d’un manteniment adequat en cada un dels sistemes.

D’una banda, es tindrà molt en compte les característiques i idoneïtat del sistema de detecció i extinció d’incendis, la ubicació dels detectors i ruixadors, així com la capacitat i característiques de l’agent extintor. De l’altra, es verificarà el sistema de seguretat i monitorització d’alarmes instal·lat, per tal d’assegurar un òptim funcionament i una gestió reactiva de possibles incidències i que garanteixi la integritat, confidencialitat i consistència física dels equips i dades.

Documents

Fulletó sobre anàlisi d'estat i informe de situació del CPD (PDF)

Descarregui en format PDF el fulletó sobre anàlisi d’estat i informe de situació del CPD

Principals aliances i certificacions de l'àrea de Sistemes d'ABAST

Casos d'èxit àrea Data Center

CPD secundari per a Condis basat en solució Micro Data Center
Nou Centre de Dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Nou Centre de Dades de Dorna Sports
Nou Centre de Dades d'Eurecat
Nou Data Center de Kamax
Nou centre de dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)
CPD d'alta seguretat a la seu corporativa de DKV Seguros
Micro Data Center per al centre logístic de RUBI
Nou Data Center per a Noel Alimentària S.A.U.
Diputació de Girona millora la gestió del seu CPD

Altres temes relacionats

El nuevo CPD del ICGC, premio Data Center para la Administración Pública en los DMC Awards 2024
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
ABAST PLATFORM DAY 2023
ABAST Platform Day - Present i futur de les plataformes TI híbrides empresarials
Abast Data Center Day 2022 - Barcelona
Abast Data Center Day 2022 - Palma
Taula rodona sobre el futur del data center
ABAST premiat als Rittal Partner Awards 2021
El futur dels data centers locals privats
Premi Data Center Market 2020 al CPD de l'any per al nou centre de dades de Dorna Sports

Registration

Forgotten Password?