ABAST SII

Solució per a Subministrament immediat d'Informació de l'IVA (SII). Connectem seu ERP amb l'AEAT

ABAST SII és una solució dissenyada específicament per la normativa SII d’enviament online dels registres d’IVA. Pot integrar-se amb qualsevol ERP i permet connectar via web services amb l’AEAT per a l’enviament i recepció d’informació, mantenint el control, monitorització i traçabilitat de la informació enviada.

Està la teva empresa preparada per presentar l’”IVA online”?

¿Què és?

El denominat “IVA online” o Subministrament immediat d’Informació (SII) és un procediment més àgil i modern de gestió telemàtica o online dels llibres comptables.

A través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària (AEAT), les empreses hauran de subministrar els registres de facturació de manera electrònica.

Amb aquesta informació, l’AEAT anirà configurant, a temps real, els diferents llibres de registre.

¿Quan entra en vigor?

A partir l’1 de juliol de 2017, un total de 62.000 empreses estaran obligades a subministrar els seus registres de facturació de manera electrònica.

Per facilitar aquesta novetat, l’AEAT s’està plantejant la possibilitat que el canvi es faci de forma gradual, de la mateixa manera que es va fer amb el Sistema de liquidació Directa de la Seguretat Social.

* Algunes empreses hauran de presentar amb caràcter retroactiu la informació corresponent al primer semestre de 2017.

Qui està obligat?

Les companyies amb una facturació anual de més de 6 milions d’euros.

Les empreses inscrites en el règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME)

Les pimes i autònoms que tributen en el règim especial de grups de l’IVA.

De forma totalment opcional, qualsevol altre contribuent que no reuneix els requisits anteriors podrà acollir-se al nou sistema.

logo_abast_sii

ABAST SII: Solució per a la integració de l’ERP amb l’AEAT dissenyada específicament per la normativa SII

Característiques i avantatges

 • ABAST SII és independent de l’ERP, no depèn del fabricant ni de la versió del mateix. La comunicacions de la teva empresa amb l’AEAT no es veuran afectades en futures adaptacions o modificacions de l’ERP.
 • Les dades NO resideixen en un tercer ni en entorn Cloud. ABAST SII s’instal·la en un servidor del client amb uns requisits tècnics mínims.
 • És multi-Societat
 • Connexió directa del programari amb l’AEAT per a l’enviament d’informació i recepció de la resposta generada per part de l’Agència Tributària.
 • És possible consultar en tot moment quin és l’estat de l’enviament, recepció i acceptació de la informació enviada a l’AEAT.
 • BBDD inclosa en la pròpia solució (si és necessària, màxim 5 usuaris).
 • El control de la informació enviada i rebuda a Hisenda es podrà monitoritzar en temps real, guardant un registre de la traçabilitat dels enviaments realitzats.
 • L’aplicació transforma les dades capturades des del ERP del client al format XML estandarditzat per l’Agència Tributària.
 • Autenticació mitjançant el certificat digital de la companyia facilitat per l’AEAT.
 • Gestiona el procés d’enviament dels XML via Web Services a la seu electrònica de l’AEAT

Esquema general de funcionament

img_esquema_abast_sii

Serveis per a la Integració amb l’ERP

Atès que ABAST SII és independent de l’ERP, per dur a terme la integració serà necessari realitzar algunes adaptacions en el mateix.

 • Anàlisi Funcional: Revisió de la configuració de l’ERP en qüestió, determinació de les entitats afectades (factures, pagaments / cobraments, codis d’impost, etc.) i disseny dels canvis a abordar.
 • Alta de nous camps per emmagatzemar nova informació requerida (si aplica)
 • Extracció i lògica de transformació d’algunes dades
 • Enviament automàtic cap al software ABAST SII amb dblink, ODBC o qualsevol eina que permeti connexió amb la bbdd.
 • Integració del missatge amb el resultat de l’AEAT. Els estats (acceptació completa, acceptació parcial o rebuig complet), es podran integrar amb el propi sistema intern de l’empresa.