FENIX – Àrea Financera

L’àrea Financera es composa d’una sèrie de mòduls que permeten controlar i analitzar amb total seguretat i fiabilitat tota la informació financera de la nostra companyia.

Àrea Financera / Comptabilitat General

Estructures generals

Multiempresa.

Permet la gestió de fins a 10.000 empreses.

Multiexercici.

Permet treballar amb diversos exercicis oberts simultàniament. A cada exercici se li associa la data d’inici i final, permetent que aquest correspongui a un any natural o no, en funció de les necessitats. Així mateix, també se li associen els períodes comptables en què es vol dividir (en cas d’any natural seran els mesos), mantenint un període d’obertura i un altre de tancament. Els períodes es poden tancar de forma individual, impedint la gestió comptable sense necessitat del tancament complet de l’exercici. Les estructures comptables (pla comptable) i extracomptables (centres de cost i pressupostos) s’associen a cada un dels exercicis de forma independent, donant la possibilitat de mantenir-les en definir el nou exercici. Assignació de dues monedes a cada exercici independentment de l’empresa. La moneda amb la qual es vol obtenir la informació comptable i la divisa per al tractament paral·lel de la informació. També es permet la gestió de prorrata diferenciada per a cada exercici.

Multidiari.

Pot treballar amb fins a 99 diaris simultàniament. Els diaris poden ser esborranys o definitius. En el primer cas serà necessària una confirmació per a l’actualització de saldos.

Gestió comptable

Pla comptable predefinit i ampliable.

Ofereix el pla comptable a 5 dígits, amb possibilitat d’arribar fins als 16 per compte. Fins a 8 nivells jeràrquics. Gran diversitat de definició en les relacions amb la resta d’estructures comptables, (centres de cost, amb o sense distribució predeterminada, centres auxiliars, projectes, empreses del grup, comptes corrents de client, proveïdor / banc, etc.).

Entrada d’assentaments integrada i automatitzada.

La majoria dels assentaments es generen automàticament en els diferents mòduls del sistema. Per a aquells que s’hagin d’introduir manualment existeix aquesta entrada d’assentaments, és un procés realitzat a tres monedes diferents. Ofereix l’opció de treballar amb assentaments predefinits (ex.: Nòmines) i permet la contrapartida automàtica de diverses línies seleccionades per assentament. Gestió automàtica de les diferències de canvi produïdes per l’operativa en diferents monedes. Imputació a totes les estructures comptables.

Canvis triangulars entre monedes,

podent-se definir els canvis amb valor fix o per interval, diferenciant el nombre de decimals de càlcul i d’operativitat, arribant fins a una precisió de sis decimals en els imports.

Assentaments entre empreses del grup.

Possibilitat de relacionar les empreses del grup que participen en un assentament comptable, per a un posterior tractament en comú com són agrupacions, llistats, etc.

Consulta d’assentaments per qualsevol concepte.

Recerca dels assentaments comptables realitzats per multitud de conceptes, (per exercici, diari, assentament, data, compte, import, moneda, període, document, text, etc.).

Conciliació de comptes comptables.

El sistema permet la conciliació manual dels apunts realitzats sobre un compte comptable.

Procés d’auditoria i quadrament de la base de dades.

Revisa automàticament la coherència de totes les dades comptables.

Tancament i obertura automàtics de l’exercici.

Amb la possibilitat de retrocedir el tancament de l’exercici.

Obtenció de gràfiques de l’evolució dels saldos comptables.

A partir dels saldos dels comptes comptables, el sistema elabora de forma automàtica les gràfiques de la seva evolució, en les diferents monedes assignades a l’exercici.

Llistats comptables.

Balanços, majors, Extractes, etc. amb formats variables i parametritzables per l’usuari.

Informes predefinits.

L’usuari pot dissenyar des de l’aplicació els seus propis informes per a l’anàlisi de la situació financera. FENIX inclou els informes oficials predefinits (Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació, etc.).

Comptabilitat pressupostària

Nombre indefinit de partides pressupostàries.

Fins a 16 dígits. Repartiment mensual del pressupost anual, per imputació manual o per repartiment segons diferents distribucions mensuals definibles a través de corbes preestablertes (estacionals, uniformes, etc.).

Control pressupostari.

Control pressupostari per mes amb gràfics comparatius respecte al real. Obtenció d’informes comparatius entre real i pressupostat.

Comptabilitat analítica per centres de gestió

Nº indefinits de centres de gestió.

Fins a 16 dígits per centre amb 8 nivells de definició. Estructura vinculada a l’exercici comptable.

Imputació directa.

Imputació directa a cada centre de cost o repartiment entre diversos centres (ja sigui per % o imports).

Informes analítics.

Obtenció d’informes (Compte de resultats, informes de gestió, etc.) per a cada centre.

Comptabilitat analítica per auxiliars

Nº indefinits d’auxiliars.

Fins a 16 caràcters per auxiliar, tants nivells com es vulgui, sense vinculació a l’exercici comptable. És una segona comptabilitat analítica de l’empresa, definint-se segons les característiques comptables pròpies de la mateixa, (ex.: línies de negoci, etc.).

Imputació directa.

Imputació directa per % o import.

Informes Auxiliars.

Extracte i major per Comptes / Auxiliars, i Balanços.

Gestió de projectes

Nº indefinit de projectes.

Codis de fins a 16 caràcters alfanumèrics. Amb independència de l’exercici. Permet el control dels projectes durant tota la seva vida útil (ex.: Construcció d’un nou edifici, ampliació d’unes oficines, etc.). Assignació d’un o diversos Pressupostos a un mateix Projecte.

Automatització dels costos del projecte.

Imputació directa de partides a un projecte des de l’entrada d’assentaments.

Llistats i consultes.

Diari i extracte de projectes.

Gestió de comptes corrents de clients / proveïdors

Nº indefinit de Clients / Proveïdors.

Fins a 8 caràcters a cada entitat.
Control de saldos vius de clients i proveïdors. Conciliació dels moviments de tercers.

Llistats i consultes.

Sumes i saldos de Clients / Proveïdors. Extracte de moviments del Client / Proveïdor per codi i / o NIF. Major i Diari.

Gestió de comptes corrents de bancs

Nº indefinit de bancs comptables.

Fins a 20 caràcters per banc.

Llistats i consultes.

Gestió de sumes i saldos, extractes.
Càrrega de moviments i conciliació bancària.

Gestió d’IRPF

Gestió de les dades de retenció d’IRPF.

Llistats i consultes agrupades per proveïdor, per client, per client / NIF i per Proveïdor / NIF.

Gestió de la cartera de cobraments i pagaments

Carteres.

Definibles i accessibles per usuaris. Fins a 10.000.

Estats de cada cartera configurables.

Possibilitat de parametritzar els diferents estats amb què es vol treballar. Definició de les Relacions que existeixen entre els diferents estats inicials i finals que pot tenir l’Efecte. Serveix per particularitzar la manera de gestionar la Cartera de Cobraments i Pagaments.

Entrada de cobraments, pagaments i impagats.

Processos que permeten la gestió de documents en qualsevol moneda, gestionant de forma convenient els canvis de moneda oportuns. Proporciona diversos tipus de comptabilitzacions predefinides. Gestió de pagaments, ja siguin complets o parcials, cobrats o pagats en banc o en caixa, tractament de les dates de venciments, compensació de càrrecs i abonaments, etc. Pagaments parcials en diferents monedes.

Creació de remeses i relacions.

Calcula i optimitza d’una manera automàtica les despeses bancàries. Agrupació dels efectes de cartera per a la seva gestió conjunta.

Anàlisi de la situació.

Els diferents llistats de la cartera permeten una anàlisi completa de la seva situació (mitjana de dia de cobrament / pagament, risc de bancs, antiguitat del deute, etc.). Control real dels dies reals versus teòrics de pagament.

Agrupació i desglossament d’efectes.

Processos que desglossen un document en diversos i que agrupen diversos efectes en un de sol si les seves condicions generals ho permeten.

Suport magnètic.

Generació de remeses i relacions en suport magnètic en les diferents monedes de l’exercici.

Impressió formats.

Impressió de talons, cartes de transferències, cartes d’impagaments, pagarés, etc.

Impressió de cartes a clients.

Permet escollir entre 9 models de formats de text diferents i en 3 idiomes diferents (Castellà, Anglès i Català).

Comparatives saldos cartera i comptabilitat

Dades comparatives entre els resultats de cartera i de comptabilitat.

Gestió de caixa

Definició dels punts de cobrament de l’empresa (guixetes i caixes centrals).

Accessibles i parametritzables per a cada usuari. Gestió de tots els moviments de caixa, ja sigui en efectiu, targeta de crèdit o talons, utilitzant-se per l’Arqueig de caixa i la seva posterior comptabilització.

Gestió de vals interns de caixa.

Gestió de talons

(ingrés, impagament i consulta).

Integrat i relacionat al mòdul de cartera.

Gestió d’actius fixos (Immobilitzat)

Definició d’elements i grups d’actius fixos de l’empresa.

Gestió del circuit d’amortitzacions dels actius definits.

Consulta, simulació i generació de les amortitzacions

seguint els diferents tipus d’amortitzacions definits, lineals o per percentatge regressiu o per dígits.

Casos d'èxit ERP / CRM

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats amb ERP / CRM

Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Venco Electrònica enforteix el seu departament comercial i de vendes actualitzant la seva solució CRM
Dynamics 365 Customer Service. Gestió omnicanal i com superar les expectatives del client amb un servei excepcional
Dynamics 365 Customer Service. Gestió omnicanal i com superar les expectatives del client amb un servei excepcional

Registration

Forgotten Password?